Strona startowa

Drukuj

Pracownik

Dodanie pracownika w programie Symfonia ERP Kadry i Płace oraz rzetelne uzupełnienie jego danych kadrowych umożliwia naliczenie wynagrodzeń w okresach płacowych.

 

Pracowników można pogrupować w katalogach odwzorowując np. strukturę zatrudnienia. Katalogi umożliwiają również określenie praw dostępu użytkowników.

 

Parametry wyświetlania w oknie Pracownik umożliwiają dostosowanie wyświetlania listy pracowników do indywidualnych preferencji. Widoczne na liście dane kadrowe zależą od wybranego zestawu z menu pod przyciskiem Pokaż więcej elementów kadrowych.

 

Okno listy pracowników

Okno to prezentuje katalog pracowników i pozwala zarządzać pracownikami i grupami pracowników. W lewej części znajduje się drzewko prezentujące strukturę katalogów pracowników oraz lista kryteriów wyszukiwania pracowników. W prawej części okna znajduje się lista prezentująca wszystkich pracowników, znajdujących się w wybranym katalogu oraz spełniających wskazane kryterium wyszukiwania.

Każdy pracownik na liście opisany jest polami np. Nazwisko, Imię, Data urodzenia oraz dodatkowymi znacznikami, pojawiającymi się w kolumnach listy.

 

Lista pracowników zawiera tekstowe lub graficzne opisy kolumn (pól). Umożliwiają one posortowanie listy według wskazanej kolumny.

hmtoggle_plus1Graficzne oznaczenia

 

Wybór okresu

Powyżej listy pracowników znajduje się pole wyboru okresu płacowego, w kontekście którego prezentowane są dane pracowników na liście. Jeśli na liście nie jest wybrany żaden okres to wykonanie niektórych czynności może nie być możliwe.

 

img_kip_107

 

Przyciski img_kip_108 przełączają na widok poprzedniego/kolejnego okresu.

 

Dostosowanie wyświetlania

Dane wyświetlane na liście pracowników dzielą się na dwie grupy:

Dane podstawowe definiowane za pomocą polecenia Parametry wyświetlania z menu podręcznego dla listy pracowników.

Dodatkowy zestaw elementów wybierany z menu dostępnego pod przyciskiem b_wiec_dan. Edycja wyświetlanych zestawów dostępna jest z okna Zestawy elementów w grupie Pracownik – definicje \ Dane pracownika.

 

Liczba wyświetlanych kolumn zależy od szerokości okna.

 

Przyciski szybkiego dostępu

Na dole okna znajdują się przyciski szybkiego dostępu do zdarzeń i raportów:

Zatrudnij pracownika > Nowy pracownik – Otwiera okno kreatora dodawania i zatrudniania nowego pracownika. Zatrudnianie pracownika >>

Zatrudnij pracownika > Kontynuuj zatrudnianie – otwiera okno kreatora zatrudniania pracownika. Polecenie jest dostępne tylko dla pracowników dla których proces kreatora zatrudniania został przerwany (pracownicy oznaczeni ikoną ico_kip_zatr lub ico_kip_zatr_01 ).

Nieobecności – umożliwia wstawienie zdarzenia nieobecności (urlop, choroba, delegacja i inne).

Wynagrodzenia – umożliwia wstawienie zdarzeń wpływających na zmianę wynagrodzenia takich jak aneks do umowy o pracę, premia czy nadgodziny.

Stosunek pracy – umożliwia wstawienie zdarzeń związanych ze zmianą stosunku pracy, są to m.in. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub zawarcie umowy cywilnoprawnej oraz rozwiązanie stosunku pracy.

Programy emerytalne – umożliwia wstawienie zdarzeń związanych ze rejestracją uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym oraz pracowniczym programie kapitałowym.

Operacje – umożliwia wygenerowanie raportów takich jak wydruk listy płac, podsumowania wynagrodzeń, tworzenie przelewów, księgowań, deklaracji ZUS i PIT.

 

Za pomocą raportów dostarczonych z programem można przygotować wydruki zestawień, wniosków, deklaracji. Wiele raportów wykonywanych jest w ramach realizowanych w kalendarzu pracownika Zdarzeń.

Zdarzenia automatyzują pracę dzięki realizacji akcji wymaganych do rejestracji istotnych dla danego zdarzenia danych kadrowych i płacowych oraz przygotowania niezbędnych wydruków.

 

Pulpit nieobecności

Grupa poleceń Pulpit nieobecności (Lista nieobecności, Kalendarz, Stan urlopów), znajdująca się z menu podręcznym dla listy pracowników otwiera okno pulpitu nieobecności w kontekście aktualnego wyboru okno pracowników tzn. dla wybranych pracowników, w wybranym okresie. Po otworzeniu w ten sposób pulpitu nieobecności, dane pracowników wczytane zostaną automatycznie (nie trzeba używać przycisku Wczytaj bezpośrednio po otwarciu okna).

 

Organizacja pracowników w katalogach

Organizacja pracowników w poszczególnych katalogach (np. odwzorowujących strukturę firmy) ułatwia:

odszukanie pracowników,

grupową i indywidualną zmianę ich systemów wynagrodzeń,

modyfikację wartości wynagrodzeń,

grupową edycję zdarzeń,

wykonywanie raportów i przesyłanie danych płacowych do zaksięgowania,

zarządzanie dostępem użytkowników programu do danych pracowników.

 

Główny katalog pracowników znajdujący się w korzeniu drzewka wyświetla wszystkich pracowników, natomiast poszczególne podkatalogi prezentują wyłącznie przypisanych do nich pracowników. Jeden pracownik może być dodany do wielu katalogów.

 

Czynności związane organizacją pracowników w katalogach >>

Użytkownicy - Prawa do katalogów >>

 

Wyszukiwanie

Oprócz pola szybkiego wyszukiwania na oknie Pracownicy znajduje się panel Wyszukiwanie zawierający funkcje zaawansowanego filtrowania listy pracowników pod kątem ich danych kadrowo-płacowych.

 

Dodawanie pracowników i wprowadzanie danych kadrowych

Dodawanie pracownika

Uzupełnianie informacji o pracowniku

Edycja danych kadrowych pracownika

Edycja danych kadrowych w zamkniętych okresach

 

Podstawowe czynności związane z pracownikami:

Stosunek pracy

Umowy cywilno-prawne

Nieobecności

Czas pracy

Wynagrodzenia

Rejestrowanie udostępnienia danych osobowych

Wydruk świadectwa pracy

Skierowanie na badania

Szkolenie BHP

Wydruk pasków dla pracowników

Wprowadzenie ustawień PFRON

Przygotowanie zestawienia zdarzeń

 

 

Zobacz również:

Okno Pracownik

Dane osobowe w programie

Anonimizacja danych osobowych

Rejestracja zgód pracowników