Nieobecności > Pulpit nieobecności > Stan urlopów

Drukuj

Stan urlopów

Na podstawie zarejestrowanych danych kadrowych zakładka prezentuje zestawienie stanu urlopów pracowników według ich stanu na koniec miesiąca.

 

Aby wyświetlić stan urlopów:

1.Kliknij przycisk btn_dod_prac.

2.W otwartym oknie wybierz pracowników (lub dział), których stan chcesz wyświetlić i kliknij przycisk Wybierz.

3.Na zakładce Stan urlopów pulpitu nieobecności wybierz miesiąc, na którego koniec chcesz wyświetlić zestawienie.

4.Kliknij przycisk Wczytaj.

 

Wyszukiwanie

Pole Szukaj umożliwia szybkie filtrowanie listy według wprowadzonej frazy.

 

Wybór pracowników

Pole Pracownicy prezentuje informację o liczbie wybranych i prezentowanych na liście pracownikach. W przypadku, gdy wybrany jest jeden pracownik, prezentowane jest jego imię i nazwisko.

 

Przycisk btn_dod_prac otwiera okno kartoteki pracowników z możliwością wskazania jednego lub wielu pracowników dla Pulpitu nieobecności. Wybór pracowników z kartoteki potwierdź przyciskiem Wybierz aby powrócić do pulpitu nieobecności.

 

Po każdorazowej zmianie wyboru pracowników (lub miesiąca) należy kliknąć przycisk Wczytaj, aby wyświetlić dane według wybranych parametrów.

 

Stan na koniec miesiąca

Wybór miesiąca, według którego wyświetlany jest stan urlopów na liście.

 

Po każdorazowej zmianie miesiąca (lub wyborze pracowników) należy kliknąć przycisk Wczytaj, aby wyświetlić dane według wybranych parametrów.

 

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe dla listy zawiera polecenie Przejdź do pracownika otwierające okno pracownika na zakładce Dane kadrowe.

 

Widoczne kolumny

Dostępne z menu kontekstowym dla nagłówka listy polecenie Pokaż selektor kolumn umożliwia dostosowanie wyświetlanych na liście kolumn z podstawowymi danymi identyfikacyjnymi pracownika.

 

Definiowanie własnych kolumn >>

 

img_kip_56

 

 

Kolejność kolumn na liście można zmienić metodą "przeciągnij i upuść".

 

Wprowadzane zmiany są zapamiętywane dla użytkownika.

 

Podsumowania

Poniżej listy znajduje się wiersz, w którym można wyświetlić podsumowania dla kolumn.

 

img_kip_68

 

Otwierając menu kontekstowe dla wiersza podsumowania kolumny można włączyć wyświetlanie:

Suma – suma wartości w kolumnie.

Minimum – najniższa wartość w kolumnie.

Maksimum – najwyższa wartość w kolumnie.

Licznik – liczba elementów (wierszy) w kolumnie.

Średnia – średnia wartość elementów w kolumnie.

 

Dostosuj – otwiera okno szczegółowego ustawienia wyświetlanych elementów w podsumowaniu kolumny, w tym również z innych kolumn.

 

Ustawienie wiersza podsuwań jest zerowane w przypadku modyfikacji ustawień kolumn danych wyświetlanych na zakładce stan urlopów.