Wynagrodzenia > Pracowniczy program kapitałowy (PPK)

Drukuj

Pracowniczy program kapitałowy (PPK)

Rozwiązanie umożliwia wprowadzenie informacji o prowadzeniu PPK i rozliczenie w wynagrodzeniu pracownika wpłat odprowadzanych w ramach PPK.

 

Dodawanie zdarzenia >>

Zarządzanie PPK >>

 

Wprowadzenie informacji o przystąpieniu do PPK pracownika

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dzień przystąpienia pracownika do PPK

2.Kliknij przycisk Programy emerytalne i wybierz PPK.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz PPK przystąpienie.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego PPK uczestnika wprowadź odpowiednie wartości dla pracownika.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 

Powyższe dane rejestrowane są zestawie kadrowym Programy emerytalne > PPK w elemencie PPK uczestnika.

 

Przystąpienie do PPK można można wykonać jednocześnie dla wielu pracowników zbiorczo.

Zbiorcze dodawanie zdarzeń >>

Zbiorcza realizacja zdarzeń >>

 

Zdarzenie PPK przystąpienie należy wstawić od dnia faktycznego zgłoszenia pracownika do programu PPK.

 

 

Pozostałe zdarzenia obsługujące PPK

W katalogu Programy emerytalne > PPK znajdują się zdarzenia wspierające w obsługę PPK:

PPK podwyższenie % podstawowej wpłaty pracownika do 2% – rejestruje podwyższenie wpłaty pracownika na PPK w związku z przekroczeniem 120% minimalnego wynagrodzenia. Raport Uczestnicy PPK z obniżoną wpłatą pracownika wspiera użytkownika w pilnowaniu rejestracji podwyższenia % wpłaty pracownika na PPK.

PPK przystąpienie – rejestruje rozpoczęcie naliczania wpłat na rzecz PPK.

PPK rezygnacja – przerywa naliczanie wpłat na rzecz PPK od miesiąca rejestracji zdarzenia włącznie. Zdarzenie można rejestrować tylko w otwartych okresach.

PPK wznowienie – powoduje wznowienie (po rezygnacji) naliczania wpłat na rzecz PPK. Wznowienie następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano wznowienie.

PPK wznowienie po 4 latach – rejestruje wznowienie naliczania wpłat na rzecz PPK następujące w związku z 4 letnim terminem autozapisu. Wznowienie po 4 latach (autozapis) >>

PPK zakończenie uczestnictwa po 60 r.ż. (dyspozycja wypłaty)zdarzenie jest wstawianie automatycznie do kalendarza pracownika na podstawie informacji odebranych od instytucji finansowej i powoduje zaprzestanie naliczania dalszych wpłat na PPK (w związku z wypłatą zgromadzonych środków i zakończeniem uczestnictwa).

PPK zmiana – rejestruje zmianę parametrów wpłat na rzecz PPK.

PPK zwolnienie – rejestruje zakończenie wpłat na PPK po zakończeniu obowiązywania umowy cywilnoprawnej. W przypadku umów cywilnoprawnych zdarzenie rejestrujące zakończenie wpłat na PPK rejestrowane jest samodzielnie przez użytkownika.

PPK zwrot wpłat – rejestruje zwrot pobranej z wynagrodzenia (tylko umowy o pracę) wpłaty na rzecz PPK w innym okresie rozliczeniowym, bez konieczności zakładania procesu korekty.

 

Prezentacja danych PPK w oknie Pracownicy  

W oknie pracownicy w elemencie Pokaż więcej elementów kadrowych dodano nowy zestaw PPK uczestnika prezentujący status oraz informacje o obowiązujących wartościach dla wpłat do PPK.

 

Zestaw można wykorzystać również podczas wykonywania raportu Dane kadrowe pracowników.

 

img_kd_ppk_01

 

Usuwanie zdarzeń PPK z kalendarza

Usuwając zdarzenie PPK z kalendarza należy w danych kadrowych pracownika w Programy emerytalne\Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) usunąć datę  „do” dla ostatniej obowiązującej wartości kadrowej dla elementu PPK Uczestnika.

 

img_kip_10

 

Wykluczenie z naliczania wpłat PPK w wybranym okresie rozliczeniowym

Aby w wybranym okresie rozliczeniowym program nie naliczał pracownikom wpłat do PPK należy we wzorcu dla wybranego okresu zmienić następujące ustawienia:

w edycji wzorca PPK wpłata na zakładce System/Składniki wynagrodzeń przejdź na odpowiedni okres rozliczeniowy i na elemencie PPK naliczanie wpłat w okresie za pracownika? z menu kontekstowego wybierz opcję Pokazuj element.

img_kip_11

 

w edycji wzorca PPK wpłata na zakładce System/Wartości domyślne dla odpowiedniego okresu rozliczeniowego i na elemencie PPK naliczanie wpłat w okresie za pracownika? zmienić ustawienie na NIE.

img_kip_12

 

Jeżeli chcesz zmienić ten parametr dla wybranego pracownika wykonaj analogiczną czynność w oknie Pracownika na zakładce Płace\Składniki wynagrodzeń a następnie na Płace\Wynagrodzenie.

 

Zwrot wynagrodzenia pobranego na rzecz PPK dla pracowników etatowych

Aby zarejestrować zwrot pobranej składki na PPK pracownika etatowego w innym okresie rozliczeniowym (bez konieczności zakładania procesu korekty):

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dzień, w którym chcesz zrealizować zdarzenie PPK zwrot wpłat.

2.Kliknij przycisk Programy emerytalne i wybierz PPK.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz PPK zwrot wpłat.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego PPK zwrot wpłaty określ w którym okresie ma zostać rozliczony zwrot oraz wprowadź obliczone kwoty zwrotu dla pracownika.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 

Powyższe dane rejestrowane są w zestawie kadrowym Programy emerytalne > PPK w elemencie PPK zwrot wpłaty.

img_kd_ppk_02