Kartoteki > Zestawy elementów

Drukuj

Zestawy elementów

Drzewko zestawów (lewa strona)

B_KATDOD1

 

Dodaj podkatalog – Dla niektórych grup zestawów definicji dla firmy i pracowników (np.: Karty wynagrodzeń, Listy płac) umożliwia dodanie własnych zestawów. A w przypadku katalogów zestawów danych kadrowych wybranie przycisku wyświetla menu:

Dodaj zestaw kadrowy – dodaje zestaw elementów do wybranego katalogu elementów. Polecenie otwiera okno, w którym należy wpisać tworzonego zestawu nazwę.

Dodaj katalog – dodaje podkatalog do wybranego katalogu elementów. Polecenie otwiera okno, w którym należy wpisać nazwę tworzonego katalogu.

 

B_KATUS1

 

Usuń podkatalog – przycisk służy do usuwania własnych zestawów.

 

Zestawów predefiniowanych w programie nie można usunąć.

 

Nazwę katalogu lub zestawu elementów można zmienić za pomocą polecenia Zmień nazwę z menu kontekstowego

 

Lista elementów w zestawie (prawa strona)

Po wejściu w poszczególne zestawy dla listy elementów z prawej strony okna dostępne są przyciski:

 

b_down1 b_up1

Za pomocą tych przycisków (Przesuń do góry / Przesuń na dół) możesz określić kolejność wyświetlania dodanych elementów.

 

Dodaj (Ctrl+plus z klawiatury numerycznej)

Umożliwia dodanie nowego elementu. W otwartym oknie Dodawanie elementów kadrowo-płacowych wybierz element, który chcesz dodać.

 

hmtoggle_plus1Sposób obliczania wartości elementu

 

Usuń (Ctrl+minus z klawiatury numerycznej)  

Powoduje usunięcie wskazanego elementu z okna.

 

Grupy zestawów elementów

Poniżej wymienione są główne grupy zestawów elementów, które można wykorzystać do dostosowania programu  do specyfiki i potrzeb własnej firmy:

 

Zestaw

Opis

Systemowe

Nieedytowalne grupy zestawów elementów.

Zeznania podatkowe

Nieedytowalne grupy zestawów elementów wykorzystywanych przy tworzeniu deklaracji PIT.

Firma - definicje > Przelewy

Zawiera definicje elementów, z których pobierane są kwoty dla poszczególnych rodzajów przelewów.

Firma - definicje > Zestawienia > Zestawienie dla kierownika

Zestaw elementów wykazywanych przez raport Dla kierownika.

Firma - definicje > Statystyki (podsumowania)

Definicje zestawów elementów wykazywanych na zakładce System > Statystyki w oknie Firma oraz przez raport Statystyka firmy.

Pracownik - definicje > Karty wynagrodzeń

Definicje zestawów elementów wykorzystywanych w zestawieniach kart wynagrodzeń pracowników (Pracownik > Płace > Karta wynagrodzeń).

Pracownik - definicje > Listy płac

Definicje zestawów elementów wykorzystywanych w listach płac i związanych z nimi raportami.

Tworzenie zestawów dla list płac >>

Pracownik - definicje > Do wypłaty (nominały)

Definicje elementów, z których pobierane są kwoty dla wyliczeń raportu Nominały potrzebne do wypłaty.

Pracownik - definicje > Dane pracownika

Definicje zestawów elementów wykorzystywanych na oknie listy pracowników (menu Pokaż więcej elementów kadrowych) oraz w raporcie Dane kadrowe pracowników.

Zestawy danych kadrowych

Definicje zestawów elementów dla zakładki danych kadrowych w oknie pracowników, firmy i wzorców.