Strona startowa

Drukuj

Ewidencja danych księgowych

Dokumenty księgowe

Typy dokumentów

Dokument prosty (DP)

Dokument specjalny

Dokument importowy (DIM)

Dokument eksportowy (DEX)

Faktura VAT sprzedaż (FVS+RUS) w PLN

Faktura VAT zakup (FVZ + RUZ) w PLN

Faktura korygująca sprzedaż (FKS+RKS) w PLN

Faktura korygująca zakup (FKZ+RKZ) w PLN

Faktura wewnętrzna VAT

Faktura wewnętrzna WNT

Faktura nabycia (FWN)

Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia (PWN)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Rozliczenie zaliczki (RZL)

Raport kasowy (RK) w PLN

Raport kasowy walutowy (RKW)

Wyciąg bankowy (WB)

Wyciąg bankowy walutowy (WBW)

Lista dokumentów

Przykłady zastosowania typów dokumentów

Okno Definicje dokumentów

Definiowanie rejestrów

Rejestry VAT

Rejestry VAT - przeglądanie i przypisywanie do okresów

Korekta dokumentu specjalnego w walucie obcej

Dokumenty opatrzone cechą

Ramka e-Dokument na oknie dokumentu

Przenumerowanie dokumentów

Przeksięgowania kont

Prowadzenie rozrachunków

Dziennik księgowań

Szablony numeracji

Kontrola duplikatów

Wydruk pieczątki z dekretami

Kontrola biznesowa

Saldo początkowe dokumentów umieszczonych w buforze

Saldo wyciągu bankowego