Ewidencja danych księgowych > Dokumenty opatrzone cechą

Drukuj

Dokumenty opatrzone cechą

W oknie Dokumenty opatrzone cechą możesz przeglądać lub drukować grupy dokumentów, którym nadałeś poprzednio cechy. W oknie wyświetlane są tylko dokumenty zaksięgowane. Jeżeli chcesz przeglądać dokumenty opatrzone cechą, a zapisane do bufora wybierz opcję Cechy dokumentu w kryteriach przeglądania dokumentów.

 

Elementy okna

W tabeli zestawione są informacje z dokumentów takie, jak:

Data – jest to data zaksięgowania dokumentu

Numer dokumentu – jest to numer własny dokumentu

Nr ewid. – jest to numer kolejny księgowania

Treść – jest to tekst wpisany w odpowiednim polu przy wprowadzaniu dokumentu

Kwota – jest to kwota na jaką opiewa dokument

C – jest to kolumna, w której wybranie przycisku DROP15 przy podświetlonej linii (lub klawiszy Ctrl + strzałka w dół) rozwija okno z listą wszystkich cech posiadanych przez dany dokument.

 

Suma kwot

Pole zawiera zsumowane kwoty wszystkich wyświetlonych dokumentów.

 

Przyciski poleceń:

Dokument – umożliwia przeglądanie i edycję dokumentu. (Zobacz także Edycja dokumentów księgowych).

Cechy – otwiera dialog Cechy dokumentu, w którym możesz wybrać cechy. Po zamknięciu tego okna w tabeli wyświetlona zostanie skrócona informacja o dokumentach mających wybrane cechy.

Pole wyboru Część wspólna – powoduje, że w tabeli wyświetlona zostanie informacja o tych dokumentach, które mają jednocześnie wszystkie wybrane przez Ciebie cechy. Jeżeli pole wyboru nie jest aktywne, wówczas wyświetlone są dane dotyczące dokumentów mających co najmniej jedną wybraną cechę.

Zestawienie cech – otwiera okno Zestawienie dokumentów według cech.

Zamknij – kończy pracę w oknie Dokumenty opatrzone cechą.

 

Zobacz także:

Przeglądanie zestawionego raportu