Ewidencja danych księgowych > Okno Definicje dokumentów

Drukuj

Okno Definicje dokumentów

Okno Definicje Dokumentów otwiera się po wybraniu Dokumenty > Definiowanie.

 

Akademia Symfonii

Kurs - Typy dokumentów - Symfonia Finanse i Księgowość*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Akademia Symfonii

Kurs - Rodzaje dokumentów w Symfonia Finanse i Księgowość*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Możesz tu definiować nowe typy dokumentów zgodnie ze swoim sposobem przechowywania ich w segregatorach. Jeżeli wyróżniasz np. noty księgowe, polecenia księgowania, możesz je zdefiniować jako odrębne typy. Należy jednak pamiętać o tym, że zbyt wiele typów dokumentów utrudnia ich wyszukiwanie na listach wyboru. Zdefiniowany przez użytkownika typ będzie zawierał takie same pola jak dokument predefiniowany, a więc będzie wypełniany tak samo, natomiast dzięki nazwie można go łatwo wyodrębnić spośród innych dokumentów.

 

Po wybraniu przycisku polecenia Dodaj uaktywnia się prawa część okna, w której można zdefiniować nowy typ dokumentu.

 

Elementy okna

Nazwa – Podaj nazwę definiowanego dokumentu.

Symbol – Podaj symbol definiowanego dokumentu.

Charakter – Wskaż typ dokumentu, który będzie pierwowzorem dla tworzonego dokumentu.

Rodzaj transakcji (dla dokumentu obsługiwanego jak Dokument specjalny) – W zależności od charakteru transakcji wybierz "sprzedaż", "zakup", lub "zakup z samoopodatkowaniem".

 

Po zapisaniu samej definicji dokumentu do bazy pole jest edycyjne, natomiast po wprowadzeniu dokumentu do bufora lub ksiąg jest już nieedycyjne (nie można wówczas zmienić rodzaju transakcji).

 

Konto kasy (dla dokumentu obsługiwanego jak Raport kasowy walutowy)

Waluta (dla dokumentów obsługiwanych jak Dokument specjalny i Raport kasowy walutowy) – Wybierz walutę z listy podpowiadanych walut. Program dopuszcza zdefiniowanie waluty (wprowadzonej wcześniej do słownika), dla której NBP w tabeli kursów walutowych nie publikuje kursu). W przypadku dokumentów zdefiniowanych jak Dokument specjalny w walucie obcej zawsze jest możliwa zmiana określonej waluty (nawet wówczas, gdy dokumenty tego typu zostały one już zapisane do bufora lub ksiąg).

Aktywny – Pole umożliwia wyłączenie nieużywanych typów dokumentów z listy. Zaznacz to pole we wszystkich dokumentach, których używasz, a odznacz we wszystkich nieużywanych typach dokumentów. Dokumenty nieaktywne nie będą wyświetlane na liście dokumentów do wprowadzania. Każdy nieaktywny dokument można uaktywnić zaznaczając pole Aktywny.

Korekta (dla dokumentu obsługiwanego jak Dokument specjalny w walucie obcej) – Zaznacz pole, jeżeli potrzebujesz zdefiniować dokument korygujący do sporządzonej faktury VAT w walucie obcej.

 

Po zapisaniu definicji dokumentu do bazy nie można już zmienić tego elementu definicji (charakteru dokumentu – z korygującego na do korekty i odwrotnie).

 

Rejestr VAT        Rejestr VAT


Transakcje dla kont wymagających rozrachunków        Automatyczne tworzenie nowych transakcji dla dokumentów


Okres sterowany        Okres sterowany datą


VAT sterowany        VAT sterowany datą

 

W celu dogodniejszego rejestrowania poniższych operacji gospodarczych, użytkownik powinien dodefiniować nowe typy dokumentów (w oparciu o szablony dostępne w polu Charakter):

 

1.Import usług

faktura od dostawcy usługi – szablon: Faktura nabycia;

2.Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

faktura od dostawcy usługi – szablon: Faktura nabycia,

faktura wewnętrzna VAT – szablon: Faktura wewnętrzna VAT;

3.Import towarów zgodnie z art. 33a Ustawy o podatku od towarów i usług – szablon: Dokument importowy;

4.transakcje walutowe

Dokument specjalny w walucie obcej, w polu Charakter wybrać: Dokument specjalny

Raport kasowy walutowy, w polu Charakter wybrać: Raport kasowy walutowy.

 

Szablon numeracji – pole otwiera okno, w którym użytkownik może zdefiniować swoje szablony, według których poszczególne typy dokumentów będą miały nadawane numery ewidencyjne.

 

Przyciski poleceń:

Dodaj – rozpoczyna proces definiowania dokumentu.

Usuń – powoduje usunięcie wskazanego typu dokumentu.

Zapisz – zapisuje definicje nowego dokumentu.

Zamknij – zamyka okno.

 

Zobacz także:

Dokumenty księgowe

Typy dokumentów

Aby dodać definicję typu dokumentu

Aby usunąć definicję typu dokumentu