Ewidencja danych księgowych > Dziennik księgowań

Drukuj

Dziennik księgowań

W oknie Dziennik księgowań możesz przeglądać i drukować dziennik księgowań za miesiąc lub w przedziale wybranych numerów. Będą to tylko Twoje robocze, pomocnicze zestawienia. Ostateczne zestawienie i wydruk dziennika księgowań w układzie zgodnym z obowiązującą ustawą o rachunkowości uzyskasz wykonując raport Wydruk dziennika.

 

Elementy okna

Na początek musisz wskazać przycisk polecenia Stwórz listę, który umożliwi przygotowanie i wykonanie zestawienia zgodnie z określonymi w oknie dialogu Dziennik księgowań parametrami.

Po ustaleniu parametrów zestawienia pojawi się lista wprowadzonych dokumentów w porządku chronologicznym. W tabeli zestawione są informacje z dokumentów:

konta i okres – jest to typ prezentowanych kont i okres sprawozdawczy, w który został zaksięgowany dokument

Data – jest to data zaksięgowania dokumentu

Nr – jest to numer kolejny księgowania

Data dokum. – jest to data wystawienia dokumentu

Numer dokum. – jest to numer własny dokumentu

Treść dokumentu jest to tekst wpisany w odpowiednim polu przy wprowadzaniu dokumentu

Symbol – jest to numer ewidencyjny dokumentu

Sygnatura – jest to sygnatura osoby księgującej dokument.

e-F – w kolumnie podana jest informacja, czy dokument posiada e-Fakturę.

W polu Razem podane są sumy wszystkich zapisów bez księgowań równoległych oraz z uwzględnieniem księgowania równoległego.

 

Przyciski poleceń:

Stwórz listę – umożliwia przygotowanie zestawienia dziennika.

Dokument – przenosi akcję do okna dokumentu związanego ze wskazanym zapisem z dziennika.

Zamknij – zamyka okno dziennika księgowań.

 

Zobacz także:

Przeglądanie zestawionego raportu