Strona startowa

Drukuj

Środki trwałe

Okno Środki trwałe (Ctrl+1) to podstawowe okno umożliwiające wprowadzanie środków trwałych do ewidencji i wykonanie większości operacji na wprowadzonych środkach.

 

Panel z prawej posiada cztery zakładki służące do filtrowania listy środków trwałych według katalogów, kategorii, kryteriów lub miejsc użytkowania.

hmtoggle_plus1        zakładka Katalogi


hmtoggle_plus1        zakładka Kategorie


hmtoggle_plus1        zakładka Kryteria


hmtoggle_plus1        zakładka Miejsca użytkowania

 

Lista środków trwałych wyświetlanych z lewej strony środków zależy od zakładki wybranej z lewej strony W prawej części okna wyświetlana jest lista środków trwałych, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz

 

Pasek z przyciskami poleceń nad listą środków trwałych:

b_st_zat – otwiera okno Zatwierdzanie nowych środków umożliwiające rozpoczęcie zatwierdzania środków trwałych do obliczeń.

b_st_apl – otwiera okno Wyznaczenie amortyzacji planowanej umożliwiające wyznaczenie planu amortyzacji.

b_st_umr – otwiera okno Wyznaczenie umorzenia umożliwiające wyliczenie kwot umorzenia.

b_st_zmw – otwiera okno Zmiana wartości umożliwiające przeprowadzenie operacji zmiany wartości.

b_st_akt – otwiera okno Aktualizacja wartości umożliwiające przeprowadzenie operacji aktualizacji wartości.

b_st_spr – otwiera okno Sprzedaż środka umożliwiające udokumentowanie sprzedaży środka.

b_st_lik – otwiera okno Likwidacja środka umożliwiające udokumentowanie likwidacji środka.

b_st_inw – otwiera okno Inwentaryzacja środków umożliwiające przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych.

b_st_zmsz – otwiera okno Zmiana szablonu księgowania umożliwiające dokonanie zmiany szablonu księgowania w opisie środków.

b_st_miejsc – otwiera okno Zmiana miejsca użytkowania środków umożliwiające przeprowadzenie zmiany miejsca użytkowania środków trwałych.

b_st_osob – otwiera okno Zmiana osoby odpowiedzialnej umożliwiające przeprowadzenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad środkami trwałymi.

b_st_str – otwiera okno Środek trwały umożliwiające wprowadzenie pełnego opisu środka trwałego.

b_st_szb – otwiera okno Wprowadzanie umożliwiające szybkie wprowadzenie podstawowych danych środka trwałego.

b_st_park – otwiera dialog Zmiana parametrów kont umożliwiający zmianę parametrów kont.

b_st_kwy – wycina zaznaczone środki trwałe i umieszcza w schowku. Środki są nadal widoczne na liście w grupie, znikają po wklejeniu (przeniesieniu) do innej grupy.

b_st_kko – kopiuje zaznaczone środki trwałe do schowka.

b_st_kwk – wkleja środki trwałe ze schowka do otwartej grupy.

b_st_stf – otwiera okno Środek trwały z danymi wybranego środka.

b_st_kol – otwiera okno Wybierz widoczne kolumny umożliwiające wybór kolumn na liście środków.

b_st_sum – przełącza wyświetlanie podsumowań kolumn.

ukr_sprze_zlik – przełącza wyświetlanie na liście środków sprzedanych i zlikwidowanych. Raporty uruchamiane z tego okna uwzględnią tylko środki aktualnie widoczne na liście.

ukr_nie_amortyz – przełącza wyświetlanie środków nie amortyzowanych. Raporty uruchamiane z tego okna uwzględnią tylko środki aktualnie widoczne na liście.

b_rze – otwiera okno Rejestr zdarzeń środków trwałych umożliwiające dostęp do rejestru zdarzeń środków.

b_st_dok – otwiera dialog Dokumenty operacji środków umożliwiający wyświetlenie listy dokumentów związanych z operacjami na środkach.

b_st_exc – otwiera okno Raporty umożliwiające wybór i wykonanie raportów, wysyłających wyniki swojego działania do arkusza Excel.

b_st_drk – otwiera okno Raporty umożliwiające wybór i wykonanie raportów.

 

W tabeli znajdują się trzy kolumny o szczególnym znaczeniu o nagłówkach określonych ikonami:

b_st_kofl – ta kolumna jest zawsze widoczna. Kliknięcie w tej kolumnie w wierszu środka trwałego powoduje rozwinięcie listy z dostępnymi znacznikami. Wybór znacznika z listy powoduje przypisanie go do środka. Definiowanie nazw i udostępnianie znaczników przeprowadzane jest w panelu Znaczniki ustawień modułu.

Oznaczenie wiersza znacznikiem jest trwałym elementem opisu środka trwałego przechowywanym w bazie danych i należy go odróżnić od chwilowego zaznaczenia przez podświetlenie kolejnych wierszy, stosowanego przy wyborze elementów do przeprowadzenia operacji.

b_st_kowy – ta kolumna jest zawsze widoczna. Jeżeli w wyniku prowadzonych w module operacji wystąpi problem dotyczący jednego ze środków, to w odpowiednim wierszu tej kolumny pojawi się wykrzyknik. Kliknięcie na nim wyświetli komunikat opisujący powstały problem.

b_st_kono – ta kolumna może być widoczna po zaznaczeniu w oknie Wybierz widoczne kolumny. Jeżeli dla środka zostały wpisane dodatkowe uwagi, znacznik notatki w tej kolumnie ma kolor żółty, w przeciwnym wypadku jest przyciemniony. Kliknięcie na znaczniku otwiera dialog Notatki dotyczące środka, w którym można wpisać, odczytać i modyfikować swoje robocze informacje o środku trwałym.

b_st_selekt – ta kolumna jest zawsze widoczna. Kliknięcie na jej nagłówku działa jak przełącznik powodujący zaznaczenie wszystkich środków na liście. Działają również klawisze skrótów:

 

Ctrl+F9

Zaznacz wszystkie pozycje listy.

 

Shift+F9

Wyczyść zaznaczenie.

 

F9

Zmień zaznaczenie.

 

Dla już zatwierdzonego środka można zmienić parametry VAT wybierając klawisze skrótów Alt+V. Spowoduje to otwarcie okna dialogu Zmiana parametrów VAT, w którym należy dokonać zmiany.

 

Kopia środka z numerem seryjnym

Aby utworzyć kopię środka trwałego z zachowaniem numeru seryjnego należy skorzystać z polecenia Utwórz kopię, zachowaj numer seryjny menu kontekstowego dla listy środków.

 

Polecenie utworzy kopię środka z tym samym numerem ewidencyjnym. Na końcu numeru w nawiasie dodawany jest numer kopii np: 123/2020/G1 (1).

 

Kopiowanie do Excel

Możliwe jest skopiowanie widocznej w oknie tabeli do schowka, a następnie wklejenie np. do arkusza Excel. W celu wykonania tej operacji należy wybrać z menu kontekstowego polecenie Skopiuj arkusz do schowka.