Strona startowa

Drukuj

Okno Raporty

Otwierane przyciskiem b_st_drk okno Raporty umożliwia wybranie i wykonanie raportu.

 

Na panelu po lewej stronie okna widoczne są dostępne raporty. W zależności od wybranej zakładki jest to:

Lista raportów dla zakładki Raporty.

Drzewo katalogów dla panelu Katalogi.

 

Aby wykonać raport:

1.Wskaż, który raport chcesz wykonać.

2.Z grupy opcji Wykonaj raport dla wybierz, dla których pozycji okna wyjściowego powinien zostać wykonany raport:

grupy – raport wykonany zostanie dla wszystkich obiektów widocznych na liście.

zaznaczonych – raport wykonany zostanie dla wszystkich zaznaczonych na liście obiektów.

bieżącego – raport wykonany zostanie tylko dla aktualnie zaznaczonego obiektu.

3.Z grupy opcji Rodzaj wydruku wybierz, czy raport będzie przeglądany przed drukowaniem:

podgląd wydruku – wybranie tej opcji spowoduje, że po wykonaniu raportu zostanie otwarte okno Widok wydruku, w którym możliwe jest przeglądanie treści raportu przed wydrukowaniem.

wydruk – wybranie tej opcji spowoduje, że po wykonaniu raportu zostanie on wysłany bezpośrednio na drukarkę.

4.Kliknij Wykonaj aby rozpocząć przygotowanie raportu. W zależności od raportu, mogą pojawić się dodatkowe okna dialogowe.