Środki trwałe > Aktualizacja wartości

Drukuj

Aktualizacja wartości

Przycisk b_st_akt otwiera okno, w którym można określić warunki i zakres przeprowadzenia aktualizacji wartości środków trwałych oraz uruchomić jej wykonanie.

 

Zaktualizuj:

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie dokonana aktualizacji wartości. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko bieżący środek – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Wszystkie wybrane środki – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Wszystkie środki z bieżącej listy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Data aktualizacji

W tym polu należy określić datę przeprowadzenia aktualizacji. Podpowiadany jest pierwszy dzień miesiąca zawierającego aktualną datę operacji.

Z następnej grupy opcji należy wybrać sposób przeprowadzenia aktualizacji. Dostępne są następujące możliwości:

Współczynnik – wybierając tę opcję, należy wpisać wartość współczynnika, z jakim ma być przeprowadzona aktualizacja.

Wartość środka po aktualizacji – wybierając tę opcję, należy określić wartość, jaką powinien mieć środek trwały po przeprowadzeniu aktualizacji.

Tabela aktualizacji – wybierając tę opcję, należy wybrać z rozwijanej listy tabelę, zgodnie z którą będzie przeprowadzona aktualizacja. Tabela powinna być wcześniej zdefiniowana w panelu Tabele aktualizacji ustawień modułu.

 

Zmień wartość części składowych (tylko gdy pełna ewidencja)

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje przeprowadzenie aktualizacji oddzielnie dla każdej części składowej. Jeżeli dla środka nie została włączona pełna ewidencja części składowych zaznaczenie tego pola nie wpływa na sposób przeliczania aktualizacji.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat wybranych do przeprowadzanej operacji.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wykonanie aktualizacji dla wybranych środków trwałych i otworzenie okna Aktualizacja wartości zawierającego wyniki przeprowadzonej operacji.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania obliczeń.