Strona startowa

Drukuj

Dialog Zmiana parametrów VAT

W dialogu możliwe jest wprowadzenie danych związanych z rozliczeniem VAT, dla już zatwierdzonego środka trwałego. Wywoływany jest przez wybranie klawisza skrótu Alt+V, w oknie Środki trwałe.

 

Nazwa środka i Nr ewidencyjny

W tych polach widoczne są parametry porządkowe środka trwałego, w celu ułatwienia przeprowadzenia operacji.

 

Data zakupu

W tym polu widoczna jest data zakupu środka trwałego.

 

Kwota netto

W tym polu należy wpisać wartość netto środka trwałego.

 

Stawka VAT

W tym polu należy wpisać stawkę VAT dotyczącą środka trwałego.

 

Kwota VAT

W tym polu należy wpisać kwotę VAT wynikająca z dwóch poprzednich pól.

 

środek objęty ograniczeniem odliczenia VAT

zaznaczenie tego pola wyboru informuje, że zastosowane jest ograniczenie ze znajdującej się poniżej rozwijanej listy. W zależności od wyboru typu ograniczenia zmienia się zawartość pól z kwotami odliczeń VAT. Dostępne są następujące ograniczenia:

60% nie więcej niż 6000

Ograniczenie indywidualne

50% nie więcej niż 5000

VAT nie do odliczenia

 

Kwota VAT po ograniczeniu

W tym polu widoczna jest naliczona kwota VAT dotycząca środka trwałego, podlegająca odliczeniu z uwzględnieniem ograniczeń. Pole to jest dostępne do edycji tylko w sytuacji, gdy wybrany rodzaj ograniczeń to Ograniczenie indywidualne. Należy w nim wtedy wpisać właściwą kwotę VAT podlegającą odliczeniu.

 

środek objęty coroczną korektą odliczenia VAT w oparciu o strukturę przychodów w kolejnych latach

Zaznaczenie tego pola wyboru informuje, że w znajdującym się poniżej polu Korekty dokonuje się przez XX lat od zakupu, została ustalona ilość lat przeprowadzania korekty.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje zmianę parametrów VAT dla wybranego środka.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania zmian.