Środki trwałe > Zmiana wartości

Drukuj

Zmiana wartości

Przycisk b_st_zmw otwiera okno, w którym można wprowadzić parametry i wykonać zmianę wartości środków.

 

Jeżeli środek trwały ma oddzielną amortyzację podatkową, to pola kwot są podzielone na dwie części: pola białe amortyzacja bilansowa i pola szare amortyzacja podatkowa.

 

Zmiana wartości

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie dokonana zmiana. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Częściowa likwidacja

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że operacja zmiany wartości jest obsługiwana jak częściowa likwidacja (np. części składowej) środka trwałego. Jego zaznaczenie spowoduje pojawienie się pola wyboru Wykonaj amortyzację w miesiącu likwidacji lub sprzedaży i zniknięcie pola Na dzień.

 

Częściowa sprzedaż

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że operacja zmiany wartości jest obsługiwana jak częściowa sprzedaż (np. części składowej) środka trwałego. Jego zaznaczenie spowoduje pojawienie się pola wyboru Wykonaj amortyzację w miesiącu likwidacji lub sprzedaży i zniknięcie pola Na dzień.

 

Wykonaj amortyzację w miesiącu likwidacji lub sprzedaży

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że przed zmianą wartości zostanie automatycznie przeprowadzona operacja umorzenia w miesiącu likwidacji lub sprzedaży.

 

Pole Wykonaj amortyzację w miesiącu likwidacji lub sprzedaży jest widoczne tylko w sytuacji, gdy zostało zaznaczone jedno z pól wyboru: Częściowa likwidacja lub Częściowa sprzedaż.

 

Na dzień

W tym polu należy wpisać datę dokonywania zmian. Podpowiadany jest pierwszy dzień miesiąca zawierającego aktualną datę operacji.

 

Pole Na dzień jest widoczne tylko w sytuacji, gdy nie zostało zaznaczone żadne z pól wyboru: Częściowa likwidacja lub Częściowa sprzedaż.

 

Zmiana o kwotę

W tym polu należy wpisać kwotę różnicy w stosunku do wartości początkowej środka trwałego. Wpisana kwota może powodować zarówno wzrost wartości początkowej, jak i jej zmniejszenie.

 

Zmiana kwoty nie amort.

W tym polu należy wpisać kwotę zmieniającą część wartości środka trwałego, która nie będzie umarzana.

 

Typ amortyzacji

Z tej rozwijanej listy należy wybrać typ amortyzacji, który ma być stosowany dla dalszego umarzania środka. Pole jest widoczne jedynie po spełnieniu warunków zmiany metody amortyzacji środka. Możliwy jest wybór jednej z poniżej wymienionych możliwości:

Liniowa

Degresywna

Indywidualna

 

Zmień stopę % na

W tym polu można podać nową wartość, według której będzie przeprowadzana, od podanej wyżej daty, amortyzacja wybranego środka. Podpowiadana jest dotychczasową wartość stopy procentowej. Aby wpisana liczba została zastosowana, należy zaznaczyć powiązane pole wyboru, w przeciwnym przypadku operacja nie zmieni tej wartości.

 

Wylicz

Ten przycisk umożliwia wyliczenie nowej stopy amortyzacji środka trwałego. Jego wybranie otwiera dialog Czas trwania amortyzacji, w którym wprowadzane są dane do wyliczenia.

 

Zmień współczynnik na

W tym polu można podać nową wartość, według której będzie przeprowadzana, od podanej wyżej daty, amortyzacja wybranego środka. Podpowiadana jest dotychczasową wartość współczynnika modyfikującego. Aby wpisana liczba została zastosowana, należy zaznaczyć powiązane pole wyboru, w przeciwnym przypadku operacja nie zmieni tej wartości.

 

Kolejne trzy pola Zmiana kwoty netto, Zmiana kwoty VAT, Zmiana VAT odliczonego dotyczą zmian w rozliczeniach VAT związanych ze środkiem trwałym i są widoczne tylko w sytuacji, gdy nie zostało zaznaczone żadne z pól wyboru: Częściowa likwidacja lub Częściowa sprzedaż.

 

Zmiana kwoty netto

W tym polu można wpisać zmianę kwoty wartości netto środka trwałego wynikającą z dokumentacji nabycia.

 

Zmiana kwoty VAT

W tym polu można wpisać zmianę kwoty VAT dla środka trwałego.

 

Zmiana VAT odliczonego

W tym polu można wpisać zmianę kwoty VAT odliczonego dla środka.

 

Zmień ilość środków na

W tym polu powinna być wpisana ilość środków, jaka pozostanie po przeprowadzeniu operacji. Wpisanie odpowiedniej ilości umożliwia wykonanie operacji częściowej sprzedaży lub likwidacji środków ewidencjonowanych w ujęciu ilościowo-wartościowym. Aby wpisana liczba została zastosowana, należy zaznaczyć powiązane pole wyboru, w przeciwnym przypadku operacja nie zmieni tej wartości.

 

Zmień wartości części składowych (tylko gdy pełna ewidencja)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że zmianą wartości zostaną objęte części składowe, jeżeli dla środka prowadzona jest pełna ewidencja. Zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlenie dwóch opcji umożliwiających podjęcie decyzji o sposobie potraktowania kwoty zmiany wartości:

Proporcjonalnie zmień wartości wszystkich części – zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota zmiany będzie rozdzielona proporcjonalnie na części składowe.

Dodaj nową część składową – zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota zmiany będzie potraktowana jak kolejna części składowe. Konieczne będzie wypełnienie pól związanych z tą opcją.

nazwa nowej części składowej – W tym polu należy wpisać nazwę dodawanej części składowej.

numer części – w tej kolumnie należy wpisać numer ewidencyjny dodawanej części składowej.

rdzenna – zaznaczenie tego pola wyboru określa część składową jako podstawową, w rezultacie nie jest możliwe przenoszenie takiej części pomiędzy środkami.

 

Dokument operacji

Z tej rozwijanej listy można wybrać typ dokumentu (nazwę raportu, który zostanie wykonany w celu utworzenia dokumentu) potwierdzającego wykonanie operacji.

 

Drukuj dokument w trakcie wykonywania operacji

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykonanie raportu, tworzącego gotowy do wydrukowania dokument bezpośrednio po przeprowadzeniu operacji.

 

Dokument potwierdzający wykonanie operacji może być wydrukowany później z okna Operacje. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden typ dokumentu w polu Dokument operacji to nie zostanie on utworzony, a tym samym nie będzie dostępny woknie Operacje.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz o przyczynach zmiany wartości środka trwałego.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wykonanie zmiany wartości wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania obliczeń.