Strona startowa

Drukuj

Rejestr zdarzeń

Okno Rejestr zdarzeń (Ctrl+R) umożliwia zarządzanie zdarzeniami dotyczącymi środków trwałych. Ma wygląd zbliżony do standardowego kalendarza programów do zarządzania czasem i działaniami, spełniając funkcję kalendarza i harmonogramu. Umożliwia wymianę informacji z programem Microsoft Outlook. W górnej części okna znajdują się elementy sterujące:

 

Odśwież

Ten przycisk polecenia umożliwia uaktualnienie informacji wyświetlanych w oknie.

 

Drukuj

Ten przycisk polecenia umożliwia wydrukowanie opisu wskazanego w kalendarzu zdarzenia.

 

Synchronizuj

Ten przycisk polecenia umożliwia synchronizację informacji z programem Microsoft Outlook. Jego wybranie otwiera okno Synchronizacja z MS Outlook.

 

Eksportuj

Ten przycisk polecenia zapisanie informacji do pliku kalendarza, który może być następnie wczytany do programu Microsoft Outlook.

 

W celu zapewnienia spójności przepływu informacji wskazane jest stosowanie tylko jednej z metod współpracy z programem Microsoft Outlook: na drodze bezpośredniej synchronizacji lub przez pliki kalendarzy.

 

Grupa przycisków poleceń: Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc, Oś czasu steruje sposobem wyświetlania kalendarza. W zależności od wybranego przycisku, wyświetlany jest odpowiedni zakres czasowy informacji z kalendarza rejestru.

 

Rodzaj

Z tej rozwijanej listy można wybrać rodzaj wyświetlanych zdarzeń. Dostępne są:

(dowolny)

(Nieokreślony)

Naprawa

Przegląd

Szkoda

Ubezpieczenie

 

Status

Z tej rozwijanej listy można wybrać status wyświetlanych zdarzeń. Dostępne są:

(dowolny)

(Nieokreślony)

Zarejestrowany

Anulowany

Zamknięty

 

Grupuj według

Z tej grupy opcji można wybrać sposób grupowania wyświetlanych zdarzeń. Dostępne są:

Brak

Daty

Środków

 

Dni robocze

Z tej grupie pól wyboru można określić układ tygodnia roboczego, zaznaczając pola wyboru przy nazwach dni wchodzących w jego skład.

 

Poniżej przeważającą część okna zajmuje kalendarz z naniesionymi zdarzeniami wyświetlony w układzie określonym polami sterującymi. Kliknięcie na obszarze kalendarza otwiera okno Zdarzenie. Można w nim opisać nowe zdarzenie lub edytować istniejący opis.

 

Ramka w prawej dolnej części okna zawiera listę środków. Zawartość listy zależy od miejsca wywołania otwierania okna.