Strona startowa

Drukuj

Operacje

W oknie Operacje (Ctrl+3) widoczne są wyniki wszystkich operacji przeprowadzonych kolejno w systemie. W lewej części okna widoczna jest lista przeprowadzonych operacji. Zobrazowana jest jako struktura drzewiasta, na której pojedyncze operacje zgromadzone są w katalogach miesięcy. Symbol obok daty przeprowadzenia operacji oznacza, że operacja ta została zatwierdzona. Na górze lewej części okna znajdują się przyciski poleceń:

 

b_op_zatw – zatwierdza wybraną operację oraz wszystkich poprzednich. Po wybraniu tego przycisku pojawia się okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie chęci zatwierdzenia operacji. Jeżeli operacja jest zatwierdzona to obok jej symbolu graficznego pojawia się dodatkowa ikona b_op_zn.

 

Zatwierdzenia operacji nie można usunąć.

 

b_op_anul – anuluje (wycofuje) wybraną operację. Po wybraniu tego przycisku pojawia się okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie chęci anulowania operacji.

 

Anulować można jedynie ostatnią chronologicznie operację. W celu wycofania innej niezatwierdzonej operacji należy wcześniej anulować kolejno poprzednie.

 

b_op_fk – otwiera okno dialogu Rodzaj dokumentów konfigurujące i uruchamiające eksport do modułu finansowo-księgowego wybranego dokumentu (lub grupy dokumentów, gdy wybrany został miesiąc) opisujących wybrane operacje.

b_op_szuk – otwiera okno wyszukiwania operacji po typie i numerze dokumentu.

b_op_powt – drukuje dokument opisujący wybraną operację.

b_op_drk – otwiera okno Raporty umożliwiające wybór i wykonanie raportu.

 

Zmiana numeru dokumentu operacji

Niektóre operacje mogą być potwierdzane odpowiednim dokumentem. Numer dokumentu jest nadawany automatycznie podczas wykonywania operacji. W celu zmiany tego numeru należy prawym przyciskiem myszy rozwinąć dla tej operacji menu kontekstowe i wybrać z niego polecenie Dokument operacji. Spowoduje to wyświetlenie dialogu Dokument operacji, w którym można przeprowadzić zmiany. Dla operacji wykonywanych na wielu środkach takich jak Zatwierdzenie przyjęcia do użytkowania, dla każdego ze środków tworzony jest oddzielny dokument. W tym przypadku należy wybrać odpowiedni dokument do zmiany numeru z tabeli w prawej części okna.

 

Zmiana numeru może spowodować zakłócenie ciągłości numeracji określonego typu operacji, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas przeprowadzania tej operacji.

 

Po wybraniu na drzewku katalogów pojedynczej operacji w prawej części okna widoczny jest panel z jej opisem.

 

Dostępne są opisy następujących operacji:

Zatwierdzenie przyjęcia do użytkowania

Oddzielenie amortyzacji podatkowej

Wyznaczenie planu amortyzacji

Korekta planu amortyzacji

Umorzenie wartości środka

Korekta umorzenia

Aktualizacja wartości środka

Zmiana wartości środka

Częściowa sprzedaż środka

Częściowa likwidacja środka

Skierowanie środka do amortyzacji

Usunięcie ograniczeń podatkowych

Zmiana kwoty niestanowiącej KUP

Amortyzacja środka poza koszty

Wliczenie amortyzacji w koszty

Wpisanie kosztów dla środka

Inwentaryzacja środka trwałego

Zmiana kwoty niestanowiącej KUP

Zmiana miejsca użytkowania

Zmiana osoby odpowiedzialnej

Zmiana szablonu księgowania

Zmiana kont centrum kosztów

Zmiana szablonu księgowania

Zmiana ustawień środka w centrum kosztów

Sprzedaż środka

Likwidacja środka

Zapłacenie raty

Zmiana szablonu ks. dla umów LWD

Zmiana części składowych