Operacje > Wyznaczenie planu amortyzacji

Drukuj

Wyznaczenie planu amortyzacji

Operacja ta jest dokonywana przed rozpoczęciem procesu amortyzacji środka trwałego w każdym roku działalności. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk b_st_apl w oknie Środki trwałe.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonane w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Plan amort. na rok

W tym polu widoczna jest nazwa roku obrachunkowego, dla którego wykonana została operacja.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z panelu Operacje okna opisu środka trwałego to dodatkowo widoczne są pola:

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Całkow. umorz. bil.

W tym polu widoczna jest planowana suma umorzenia bilansowego w roku działalności.

 

Całkow. umorz. pod.

W tym polu widoczna jest planowana suma umorzenia podatkowego w roku działalności.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków dla których wyznaczono plan amortyzacji w jednej operacji.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.