Środki trwałe > Inwentaryzacja środków > Okno Inwentaryzacja środków trwałych

Drukuj

Okno Inwentaryzacja środków trwałych

W tym oknie dostępne są wyniki poszczególnych etapów inwentaryzacji środków trwałych. W dolnej części okna wyświetlana jest tabela z listą inwentaryzowanych środków. W górnej części okna widoczne są pola i przyciski poleceń sterujące procesem inwentaryzacji:

 

hmtoggle_plus1        Uwagi do pracy z czytnikiem kodów kreskowych


hmtoggle_plus1        Uwagi do pracy z przenośnym terminalem z czytnikiem kodów kreskowych

 

Opis okna

Element okna

Opis

Zapisz

Zapisuje zmiany listy środków widocznej w dolnej części okna. Lista ta będzie później dostępna z okna Operacje po wybraniu przycisku Szczegóły w opisie operacji inwentaryzacji.

b_st_zat

Rozpoczyna zatwierdzanie środków trwałych do obliczeń. Jego wybranie otwiera okno dialogu Zatwierdzanie nowych środków.

b_st_zmw

Uruchamia operację zmiany wartości środka po wykryciu dodatkowej części składowej. Należy go stosować dla środków bez włączonej pełnej ewidencji części składowych. Jego wybranie otwiera okno dialogu Zmiana wartości.

b_inw_czs_zm

Umożliwia wprowadzenie zmian związanych z niedoborem lub nadwyżką części składowych dla środków z włączoną pełną ewidencją części składowych. Powoduje otworzenie okna opisu środka trwałego na panelu Stawki, w którym można przeprowadzić zmiany.

b_st_lik

Umożliwia udokumentowanie likwidacji środka, nie odnalezionego w czasie inwentaryzacji. Jego wybranie otwiera okno dialogu Likwidacja środka.

b_st_miejsc

Umożliwia przeprowadzenie zmiany miejsca użytkowania środków trwałych, które odnaleziono w innym miejscu niż zaewidencjonowane. Jego wybranie otwiera okno dialogu Zmiana miejsca użytkowania środków.

binw_st

Umożliwia dodanie do listy środka trwałego. Jego wybranie otwiera okno dialogu Dodaj środek.

binw_el

Umożliwia dodanie do listy części składowej środka trwałego. Jego wybranie otwiera okno dialogu Dodaj część składową.

Zbiór grup

Rozwijana listy wyboru zestawu grup inwentaryzacyjnych wykorzystanych w ustawieniach filtru. Po wybraniu nazwy zestawu grup z rozwijanej listy, można do każdego ze środków na liście przypisać grupę inwentaryzacyjną. W tym celu należy z menu kontekstowego wybrać polecenie Przypisz do grupy i w otwartym oknie dialogu Wybierz grupę inwentaryzacji wskazać nazwę grupy.

b_inw_otw

Umożliwia wprowadzenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych na listę środków widoczną w dolnej części okna. Powoduje otworzenie okna dialogu Czytaj dane z pliku, w którym należy określić parametry wczytania pliku tekstowego z wynikami działania czytników. Warunkiem koniecznym dla zastosowania tej metody prowadzenia inwentaryzacji jest wcześniejsze oznakowanie wszystkich posiadanych środków etykietami z kodem kreskowym.

b_inw_zapisz

Umożliwia zapisanie (wyeksportowanie) do pliku tekstowego listy środków widocznej w dolnej części okna. Powoduje otworzenie okna dialogu Zapisz dane do pliku, w którym należy określić parametry zapisywania do pliku tekstowego.

b_inw_ftr

Umożliwia wybór ustawień filtrujących listę środków. Jego wybranie otwiera dialog Filtr inwentaryzacji.

b_st_kol

Umożliwia wybór kolumn na liście środków. Jego wybranie otwiera okno Wybierz widoczne kolumny.

b_st_exc

Umożliwia uruchomienie wykonywania raportów, wysyłających wyniki swojego działania do arkusza Excel. Jego wybranie otwiera okno Raporty.

b_inw_drk

Umożliwia uruchomienie wykonywania raportów otwierając okno Raporty.

W polu obok przycisków poleceń wyświetlona jest liczba pozycji na liście w dolnej części okna.

 

 

img_st_15

 

Znaleziono numer

W tym polu uruchamiany jest mechanizm szybkiego wyszukiwania środka na liście i potwierdzania jego zainwentaryzowania. W polu należy wpisać, zależnie od wybranej obok pozycji z rozwijanej listy numer ewidencyjny, porządkowy lub fabryczny środka na liście i przycisnąć klawisz Enter. Wynikiem tego działania będzie znalezienie środka na liście i powiększenie liczby w kolumnie Stan o jeden. Przeszukiwane są wszystkie pola z numerem fabrycznym, dla każdego ze środków. Jeżeli prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa i inwentaryzowane są środki zaewidencjonowane w jednej pozycji, to numer należy wpisać tyle razy, ile jest środków. Jeżeli środek o wybranym numerze nie zostanie odnaleziony to pojawi się komunikat informujący o tym fakcie. Wybranie odpowiedniego przycisku w oknie komunikatu spowoduje, że otworzy się okno dialogu Dodaj środek, w którym można wprowadzić środek na listę.

w:

Z tej rozwijanej listy można wybrać miejsce użytkowania. Jeżeli w tym polu wybrane jest miejsce użytkowania, to podczas inwentaryzacji środka zostanie ono wpisane w kolumnie Znaleziono w:. Gdy wybrany jest --brak miejsca użytkowania-- to do kolumny Znaleziono w wpisywane jest miejsce widoczne w kolumnie Oczekiwano w.

Dla tak wprowadzonych środków w kolumnie Ilość oczekiwana widoczna jest wartość 0. Można ją zmienić zaznaczając wiersz opisu środka i wybierając klawisz skrótu Alt+I. Pojawi się komunikat z informacją o zerowej ilości oczekiwanej, z propozycją jej zmiany na 1. Wybranie przycisku Tak spowoduje zmianę stanu oczekiwanej ilości środków.

Na liście w dolnej części okna szczególne znaczenie ma kolumna oznaczona nagłówkiem b_inw_inw. Kliknięcie w tym polu powoduje pojawienie się w nim znacznika b_inw_inwn oraz powiększenie liczby w kolumnie Stan do wartości w kolumnie Ilość ocz., czyli zainwentaryzowania środka trwałego (lub identycznych środków). Kolejne kliknięcie powoduj wyświetlenie komunikatu z pytaniem, czy powiększyć stan o kolejny środek. W niektórych sytuacjach, wygodniejsza może być edycja pola w kolumnie Stan, przez jego dwukrotne kliknięcie. Jeżeli występuje różnica stanu w polach Ilość ocz. i Stan dla środka dodanego w wyniku inwentaryzacji (Ilość ocz.=0) to znacznik b_inw_inwc ma inny kolor. To samo działanie można przeprowadzić zaznaczając wiersz opisu środka i wybierając klawisz skrótu Alt+t.

Kolumny Oczekiwano w i Znaleziono w odnoszą się do miejsc użytkowania środka. W kolumnie Oczekiwano w widoczne jest miejsce użytkowania, do którego środek jest przypisany. W kolumnie Znaleziono w: widoczne jest miejsce użytkowania, w którym rzeczywiście zinwentaryzowano środek.