Środki trwałe > Inwentaryzacja środków > Okno Inwentaryzacja środków trwałych > Dialog Dodaj środek/część składową

Drukuj

Dialog Dodaj środek/część składową

W tym oknie dialogu możliwe jest wprowadzenie danych środka trwałego lub części składowej, które zostały zinwentaryzowane w naturze, natomiast nie są zaewidencjonowane w bazie danych firmy.

Należy wpisać nazwę środka/części składowej w pole o tej samej nazwie, numery do odpowiednich pól.

 

Dodaj

Wybranie tego przycisku spowoduje pojawienie się środka na liście w oknie Inwentaryzacja środków trwałych oraz w oknie Środki trwałe.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku powoduje rezygnację z wprowadzenia środka do bazy danych firmy.

 

Pomoc

Wybranie tego przycisku otwiera okno pomocy kontekstowej.

 

Zależnie od przyjętych w firmie zasad postępowania należy wyjaśnić fakt istnienia środka/części składowej i ewentualnie uzupełnić opis w zakresie umożliwiającym prowadzenie dokumentacji procesu eksploatacji środka.