Środki trwałe > Inwentaryzacja środków > Okno Inwentaryzacja środków trwałych > Dialog Czytaj dane z pliku

Drukuj

Dialog Czytaj dane z pliku

W tym oknie dialogu możliwe jest ustalenie parametrów wczytania na listę w oknie Inwentaryzacja środków trwałych, pliku tekstowego powstałego w wyniku prowadzenia inwentaryzacji z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.

 

Opis okna

img_st_13

 

Nazwa pliku

Ścieżka i nazwa pliku, z którego wczytywane będą dane spisu.

 

Kliknij przycisk b_inw_cz1 aby otworzyć okno systemowe wyboru pliku do wczytania.

 

Separator pól

Definicja znaku oddzielającego kolumny w importowanym pliku tekstowym. W przypadku wątpliwości sprawdź dokumentację czytnika kodów kreskowych.

 

Ustawienie separatora nie ma znaczenia jeśli importowany plik ma tylko jedną kolumnę.

 

Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól

Zaznacz to pole jeśli pierwszy wiersz w importowanym pliku zawiera nazwy dla kolumn z danymi. Nazwy importowanych kolumn widoczne będą w polu Pola w pliku.

 

Jeśli importowany plik nie zawiera nazw kolumn (i pole zostanie odznaczone), to w polu Pola w pliku prezentowana będą nawy kolejnych kolumn w formie Pole1, Pole2 itd.

 

Przyporządkowanie pól

W tej ramce należy wykorzystując przyciski poleceń b_inw_cz2 i b_inw_cz3 przyporządkować kolumny pliku źródłowego, kolumnom listy widocznym w oknie Inwentaryzacja środków trwałych.

 

Przypisane kolumny przenoszone są z pola Pola w pliku i prezentowane przy polu z listy np.:

 

img_st_14

 

Czytaj

Uruchamia wczytanie zawartości pliku źródłowego (zgodnie z ustawieniami na oknie) i wprowadzenie zawartych w nim danych do bazy firmy.

 

Opis pól

Znajdujące się w polu Pole na liście nazwy kolumn odpowiadają docelowym danym, do których wykonywany jest import.

 

Pola identyfikacji środka, podane w kolejności rozpatrywania:

Nr ewidencyjny

Numer etykiety inwentarzowej (zalecany)

Nr porządkowy

Numer kolejny środka

Nr fabryczny

Numer seryjny środka, istotna jest wielkość znaków

 

Pola pozostałe

Stan

Ilość wystąpień środka w inwentaryzacji. Podczas wczytywania: jeśli środek miał stan 0 to ta ilość zostanie dodana. Jeśli środek był już zinwentaryzowany – system zapyta się czy zwiększyć jego ilość o 1, niezależnie od wartości podanej w kolumnie Stan.

Brak wskazania tej kolumny oznacza, że każdy wpis traktowany jest jako 1 pozycja.

Nazwa

Pole używane w przypadku dodawania nowych środków

Nazwa miejsca

Pole pomijane

Symbol miejsca

Służy do aktualizacji zmiany miejsca użytkowania środka. Jeśli środek występuje w pliku więcej niż 1 raz to zostanie zapisane pierwsze wskazanie miejsca użytkowania.

Notatki

Treść dowolna, zostaje przepisana do danego środka. Jeśli środek jest inwentaryzowany więcej niż 1 raz to notatki są łączone