Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Stawki

Drukuj

Stawki

W panelu Stawki możliwe jest określenie warunków rozpoczęcia procesu amortyzacji oraz wypełnienie tabeli zawierającej części składowe środka złożonego z wielu elementów.

Dwukrotne kliknięcie w polu zawierającym datę otwiera kalendarz, natomiast w polu zawierającym wartość liczbową otwiera kalkulator.

 

Oddzielna amortyzacja podatkowa

Ten przycisk powoduje rozdzielenie naliczania amortyzacji podatkowej i bilansowej dla środka. Jeżeli środek trwały jest niezatwierdzony, to po wybraniu przycisku nastąpi podział górnej części panelu na oddzielne części dla każdego z rodzajów amortyzacji. Należy w każdej z nich oddzielnie zdefiniować warunki dla amortyzacji bilansowej i podatkowej. Jeżeli środek trwały jest zatwierdzony to przycisk otwiera okno dialogu Oddzielenie amortyzacji podatkowej, w którym należy potwierdzić operację rozdziału amortyzacji bilansowej i podatkowej dla środka.

 

Po przeprowadzeniu rozdziału amortyzacji górna część panelu jest podzielona na dwie części zatytułowane odpowiednio Parametry bilansowe i Parametry podatkowe, w każdej z nich jest zestaw opisanych poniżej pól.

 

Data przyjęcia do użytkowania

W tym polu widoczna jest data wprowadzona w panelu Nazwa.

 

Wartość przyjęcia do ewidencji

W tym polu należy wpisać wartość początkową środka trwałego, z jaką został przyjęty do użytkowania. Może to być jego wartość zakupu, wartość wytworzenia we własnym zakresie, itp.

 

Wartość początkowa po zmianach

W tym polu należy wpisać wartość początkową na dzień rozpoczęcia obliczeń, tzn. z uwzględnieniem wszystkich aktualizacji i zmian wartości tego środka, dokonanych przed dniem rozpoczęcia obliczeń. Dla nowo zakupionego środka jest to wartość zakupu.

 

Kwota nie amortyzowana

W tym polu należy wpisać kwotę części wartości środka trwałego, która nie będzie umarzana. Do obliczeń system będzie przyjmował wartość środka równą różnicy pomiędzy liczbami z pól Wartość początkowa po zmianach i w tym polu.

 

nie zmniejsza am. rocznej

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że kwoty umorzeń rocznych nie są korygowane o odpowiednią część kwoty wprowadzonej w poprzednim polu.

 

Kwota nie stanowiąca KUP

To pole pojawia się tylko w części opisującej amortyzację podatkową. Należy w nim wpisać kwoty nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów firmy, np. kwotę refundacji dla tego środka trwałego, jeżeli jest nią objęty. Obok pola znajduje się przycisk polecenia bst_kup. Jego wybranie otwiera okno dialogu Zmiana kwoty nie stanowiącej KUP, w którym można wprowadzać i korygować kwoty NKUP dla środków już amortyzowanych.

 

Tabela części składowych

W dolnej części panelu znajduje się tabela CZĘŚCI SKŁADOWE, w której można ewidencjonować elementy wchodzące w skład kompletu tworzącego środek trwały. Obok nazwy znajdują się przyciski poleceń sterujące dodawaniem i usuwaniem części składowych oraz pole wyboru włączające pełną ewidencję:

 

pełna ewidencja

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, włączenie pełnej ewidencji części składowych. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie włączenia pełnej ewidencji, a dla środków już amortyzowanych również pytanie o sposób przeliczenia dotychczasowych kwot umorzeń. Jeżeli nie zostanie przyjęta metoda automatycznego rozbicia kwot, to należy później wybrać przycisk b_st_korygel i w dialogu Umorzenia dla części wprowadzić odpowiednie kwoty.

 

Włączenie pełnej ewidencji jest operacja nieodwołalną, niemożliwą do wycofania.

 

b_st_dodel – dodaje wiersz wprowadzania kolejnej części składowej.

b_st_usuel – usuwa podświetloną w tabeli część składową. Dla środków nie objętych pełną ewidencją części składowych usunięcie przebiega bezpośrednio. Dla środków objętych pełną ewidencją części składowych pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie tej decyzji, a następnie opis części na liście zostanie wyszarzony. Kolejny krok następuje podczas próby zapisania zmian. Otwarte zostanie wtedy okno dialogu Zmiana części składowych, w którym należy sprecyzować sposób potraktowania wartości usuwanej części składowej.

b_st_przenel  – (aktywny tylko dla środków objętych pełną ewidencją części składowych) uruchamia przemieszczenie podświetlonej w tabeli części składowej. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie tej decyzji, a następnie okno dialogu Zmiana części składowych, w którym należy wskazać środek docelowy i sprecyzować sposób potraktowania wartości przemieszczanej części składowej.

b_st_korygel  – (aktywny tylko dla środków objętych pełną ewidencją części składowych) uruchamia korektę wartości umorzeń części składowych. Pojawi się dialogu Umorzenia dla części, w którym należy wprowadzić skorygowane wartości umorzeń części składowych.

Poszczególne kolumny tabeli zawierają:

 

Nr

W tej kolumnie jest automatycznie wprowadzany kolejny numer części składowej w komplecie środka.

 

Nazwa części składowej

W tej kolumnie należy wpisać nazwę części składowej.

 

Numer ewidencyjny

W tej kolumnie należy wpisać numer ewidencyjny części składowej.

 

Rd

Zaznaczenie pola wyboru w tej kolumnie określa część składową jako podstawową, w rezultacie nie jest możliwe przenoszenie takiej części pomiędzy środkami.

 

Wartość lub Wartość bil. i Wartość pod.

W tej kolumnie (kolumnach) należy wpisać odpowiednie wartości zakupu lub wytworzenia części składowej.

 

Nie podl umorz lub Nie podl umorz bil. i Nie podl umorz pod.

W tej kolumnie (kolumnach) należy wpisać odpowiednie części kwoty z pola Kwota nie amortyzowana w górnej części panelu.

 

Umorzenie lub Umorzenie bil. i Umorzenie pod.

W tej kolumnie (kolumnach) widoczne są kwoty dotychczasowych umorzeń wartości części składowej.