Deklaracje > Ewidencja danych podatkowych

Drukuj

Ewidencja danych podatkowych (EDP)

Mechanizm Ewidencji Danych Podatkowych (EDP) umożliwia zarejestrowanie oraz modyfikację wartości podatkowych w systemie. Wszystkie pojedyncze wpisy w EDP wpływają na obliczenie deklaracji podatkowej podatku dochodowego CIT-2, CIT-8, PIT-5, PIT-5L lub w rzadkich przypadkach w deklaracjach VAT-7, VAT-7K i, VAT-7D.

 

Ewidencja ulgi na złe długi (VAT) >>

Ewidencja ulgi na złe długi (CIT\PIT) >>

 

Deklaracje VAT-UE oraz VAT-UEK nie wymagają powiązania z danymi okna Ewidencji danych podatkowych (EDP).

 

hmtoggle_plus1        Miejsca wywołania okna EDP w programie

 

Okno umożliwia zarejestrowanie oraz modyfikację wartości podatkowych w systemie.

 

Na użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzone dane są poprawne.

 

Pozycje ewidencji danych podatkowych prezentowane są w formie tabeli umożliwiającej filtrowanie i modyfikację danych potrzebnych do wypełnienia deklaracji podatkowej.

 

img_fk_edp_08

 

Aby dodać nową pozycję do ewidencji danych podatkowych należy wybrać przycisk Dodaj.

 

Widoczne na liście dane zależą od wybranego z lewej strony filtra.

 

Opis okna

Filtry

Szybkie wyszukiwanie

Układ kolumn

Klawisze skrótów

 

Pasek narzędziowy

img_fk_edp_10

Otwiera okno wprowadzania nowego wpisu EDP.


img_fk_edp_11

Usuwa wybrany wpis EDP.


btn_kopiuj_01

Otwiera okno dodawania nowego wpisu EDP z wypełnionymi danymi aktualnie wybranego wpisu.


img_fk_edp_12

Otwiera okno wyboru wydruku raportu:

Kategorie podatkowe

Różnice kursowe

Różnice wobec zapisów księgowych

Wpisy EDP dla deklaracji

Wpisy w ewidencji podatkowej


img_fk_edp_13

Rozwija menu z poleceniami:

Do Excela – eksportuje zawartość listy do programu MS Excel.

Do Smart BI > EDP do BI – eksportuje zawartości listy do arkusza analitycznego Smart BI. Na zakładce Dane znajdują się wyeksportowane dane, natomiast na zakładce Analiza można zdefiniować widok tabeli przestawnej dla danych.


img_fk_edp_14

Wczytuje ponownie listę wpisów.


 

Wiersz filtrowania

Przełącznik Pokaż wiersz filtrowania włącza dodatkowy wiersz tabeli umożliwiający szybkie stosowanie prostych filtrów na kolumnach.

 

Aby zastosować filtr dla kolumny wprowadź wartość filtra oraz z rozwijanego menu pod ikoną w lewej strony komórki wybierz warunek filtra.

 

img_fk_50

 

 

Dodawanie i edycja wpisów EDP

Kategoria – oznacza czym jest dany wpis w Ewidencji danych podatkowych. Wprowadzony zapis w EDP powinien być powiązany z konkretną kategorią podatkową (ze względu na wpływ na podstawę opodatkowania) lub z konkretnym polem na wybranej deklaracji. Należy wybrać jedną z dostępnych kategorii:

 

Kategoria

Opis kategorii

Skrót deklaracji (VAT-7 (K), CIT-8, CIT-2, PIT-5 (L))

Jest to szczególna kategoria wchodząca do deklaracji poprzez wiązanie do zadeklarowanych pól deklaracji. Jeżeli istnieje taka potrzeba należy wybrać, spośród dostępnych na liście, deklarację do której ma być przypisana wartość z ewidencji. W przypadku wyboru tej kategorii będzie istniała konieczność wprowadzenia wartości w dodatkowej kolumnie Pole.

Ulga CIT/PIT należności zmniejszenie podstawy opodatkowania

Wpis zmniejszający podstawę opodatkowania w związku z przeterminowaną należnością.

Zautomatyzowana obsługa tego typu wpisów EDP dostępna jest z okna Ulga na złe długi CIT\PIT. Ręczna edycja wpisów zarejestrowanych automatycznie nie jest zalecana.

Ulga CIT/PIT należności zwiększenie podstawy opodatkowania  

Wpis zwiększający podstawę opodatkowania w związku z rozliczeniem przeterminowanej należności.

Zautomatyzowana obsługa tego typu wpisów EDP dostępna jest z okna Ulga na złe długi CIT\PIT. Ręczna edycja wpisów zarejestrowanych automatycznie nie jest zalecana.

Ulga CIT/PIT zobowiązania zmniejszenie podstawy opodatkowania

Wpis zmniejszający podstawę opodatkowania w związku z rozliczeniem przeterminowanego zobowiązania.

Zautomatyzowana obsługa tego typu wpisów EDP dostępna jest z okna Ulga na złe długi CIT\PIT. Ręczna edycja wpisów zarejestrowanych automatycznie nie jest zalecana.

Ulga CIT/PIT zobowiązania zwiększenie podstawy opodatkowania

Wpis zwiększający podstawę opodatkowania w związku z przeterminowanym zobowiązaniem.

Zautomatyzowana obsługa tego typu wpisów EDP dostępna jest z okna Ulga na złe długi CIT\PIT. Ręczna edycja wpisów zarejestrowanych automatycznie nie jest zalecana.

Różnice kursowe wynikowe od przychodów

Powstają przy rozliczeniu należności. Wyliczane są jako różnica miedzy kursem ostatniego przeszacowania a kursem faktycznej zapłaty.

Różnice kursowe wynikowe od kosztów

Powstają przy rozliczeniu zobowiązań. Wyliczane są jako różnica miedzy kursem ostatniego przeszacowania a kursem faktycznej zapłaty.

Różnice kursowe podatkowe od przychodów

Różnica miedzy kursem pierwotnej rejestracji transakcji (należności) a kursem faktycznej zapłaty (rozliczenia transakcji).

Różnice kursowe podatkowe od kosztów

Różnica miedzy kursem pierwotnej rejestracji transakcji (zobowiązań) a kursem faktycznej zapłaty (rozliczenia transakcji).

Różnice kursowe bilansowe od przychodów

(z przeszacowań) Powstają na drodze wyliczenia różnicy w wartości bilansowej aktywów.

Różnice kursowe bilansowe od kosztów

(z przeszacowań) Powstają na drodze wyliczenia różnicy w wartości bilansowej pasywów.

Różnice kursowe podatkowe dodatnie

Powodują zwiększenie przychodów. Ustalane są na zasadach: ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 ze zm.) art.15a ust.2 oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) art.24c ust.2.

Różnice kursowe podatkowe ujemne

Powodują zwiększenie kosztów uzyskania przychodów. Ustalane są na zasadach: ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 ze zm.) art.15a ust.3 oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) art.24c ust.3.

Dochód z tyt. podzielonego zysku z tyt. zysku przeznaczonego na pokrycie strat

Wpis EDP rejestrowany w związku z obsługą estońskiego CIT.

Dochód z tyt. ukrytych zysków

Wpis EDP rejestrowany w związku z obsługą estońskiego CIT.

Dochód z tyt. wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą płatnika

Wpis EDP rejestrowany w związku z obsługą estońskiego CIT.

Dochód z tyt. zmiany wartości składników majątku

Wpis EDP rejestrowany w związku z obsługą estońskiego CIT.

Dochód z tyt. nieujawnionych operacji gospodarczych

Wpis EDP rejestrowany w związku z obsługą estońskiego CIT.

Dochód z tyt. zysku netto osiągniętego w roku pod., w którym podatnik zakończył opodatkowanie

Wpis EDP rejestrowany w związku z obsługą estońskiego CIT.

Przychody -

Zmniejszenie przychodów finansowych.

Koszty -

Zmniejszenie kosztów finansowych.

Przychody +

Zwiększenie przychodów finansowych.

Koszty +

Zwiększenie kosztów finansowych.

Różnice kursowe od zysków kapitałowych ujemne

Różnice kursowe ujemne od zysków kapitałowych.

Różnice kursowe od zysków kapitałowych dodatnie

Różnice kursowe dodatnie od zysków kapitałowych.

Przychody z zysków kapitałowych -

Zmniejszenie przychodów z zysków kapitałowych

Koszty z zysków

kapitałowych -

Zmniejszenie kosztów z zysków kapitałowych.

Przychody z zysków kapitałowych +

Zwiększenie przychodów z zysków kapitałowych.

Koszty z zysków

kapitałowych +

Zwiększenie kosztów z zysków kapitałowych.

Przychody przejściowe -

Wpis rejestrowany na potrzeby deklaracji Zaliczka-CIT.

Przychody przejściowe +

Wpis rejestrowany na potrzeby deklaracji Zaliczka-CIT.

Koszty przejściowe -

Wpis rejestrowany na potrzeby deklaracji Zaliczka-CIT.

Koszty przejściowe +

Wpis rejestrowany na potrzeby deklaracji Zaliczka-CIT.

Odliczana strata z lat ubiegłych

Wpis rejestrowany na potrzeby deklaracji Zaliczka-CIT.

 

Pole – numer pozycji w deklaracji której dotyczy rejestrowany wpis EDP.

 

Okres – rozwijana lista wyboru miesiąca podatkowego dla danej ewidencji. Ma on szczególne znaczenie dla przygotowania deklaracji podatkowych. W przypadku deklaracji podatku dochodowego kwoty są zawsze brane narastająco do wyliczeń, dlatego sporządzona deklaracja za miesiąc marzec uwzględni zarejestrowane dane podatkowe w okresie styczniowym. W przypadku deklaracji VAT mamy odmienną sytuację, deklaracja sporządzona za miesiąc marzec nie uwzględni kwot przypisanych w okres styczniowy.

 

Kwota – należy zarejestrować kwotę, która ma zostać uwzględniona na deklaracji podatkowej. Jeżeli kwota jest ujemna, należy poprzedzić ją znakiem "-". Kwota ta nie musi zgadzać się z zapisem na koncie.

 

Kwota Aut. – informacja o automatycznie wyliczonej kwocie dla wpisu EDP.

 

Opis – automatycznie przepisywany z treści zapisu lub własny zdefiniowany przez użytkownika.

 

Atr. JPK_V7 – informacja o atrybutach dokumentu dla JPK_V7. Przycisk img_fk_edp_09 z prawej strony otwiera okno wyboru atrybutu JPK_V7.

 

Część informacyjna

Stan – informacja o pochodzeniu wpisu EDP. Poszczególne źródła wpisu oznaczone są na liście w kolumnie Stan kodami: A – pozycja dodana automatycznie, B – dokument pochodzi z bufora, K – dokument pochodzi z ksiąg, R – ręczne dodanie pozycji w oknie EDP.

Data dok. – data dokumentu.

Nr dok. – numer powiązanego dokumentu.

Kontrahent – nazwa powiązanego kontrahenta. W przypadku wwpisów dodawanych z okna EDP lub dla dokumentów prostych przycisk btn_fk_kontrah_01 umożliwia wybór kontrahenta dla wpisu EDP.

NIP – numer NIP powiązanego kontrahenta.

Konto – prezentuje powiązanie z zapisem na koncie.

Data operacji – należy podać datę operacji gospodarczej.

 

Data upływu terminu zapłaty – termin płatności.

Data uregulowania lub zbycia – data uregulowania płatności.

Uregulowano lub zbyto – informuje czy uregulowano/zbyto płatność w trakcie roku podatkowego czy po roku podatkowym. Wybór ustawienia tego pola dostępny jest dla wpisów EDP wprowadzanych na podstawie rozrachunków dla bilansu otwarcia/obrotów rozpoczęcia (operacja Wstaw do EDP z BO/RO).

 

Data wpr. – data wprowadzenia wpisu EDP na podstawie aktualnie wybranej daty dla modułu. Jeżeli istnieje potrzeba, aby data wprowadzenia była inna, należy zmienić datę dla modułu.

Sygnatura – login użytkownika który utworzył wpis EDP.

 

Podsumowanie

Poniżej tabeli znajduje się podsumowanie dla wszystkich wierszy oraz wierszy zaznaczonych. Podsumowanie zawiera kwoty:

Kwota – kwota wpisu w EDP (kwota wpisu może być edytowana i nie musi wynikać z zapisu na koncie).

Kwota z dokumentu – kwota dokumentu, którego dotyczy wpis EDP.

Kwota wyliczona – kwota dokumentu wynikająca z automatycznego wyliczenia np. dla różnic kursowych lub wygenerowanych dokumentów z tytułu ulgi na CIT.

 

Zobacz także:

Aby przygotować deklarację

Przykładowy filtr dla Estońskiego CIT