Lista raportów > Kategorie podatkowe

Drukuj

Kategorie podatkowe

Sposób uruchomienia raportu

W oknie Ewidencja danych podatkowych (EDP) należy kliknąć przycisk Wydruk (Ctrl+p). Z rozwijanej listy należy wybrać nazwę raportu – Kategorie podatkowe.

 

Funkcja

Raport umożliwia wydruk zestawienia prezentującego kategorie podatkowe zaewidencjonowane w oknie Ewidencja danych podatkowych (EDP) wraz z odpowiadającymi im kwotami i okresami.

Raport udostępnia zestawienie pomocne w weryfikacji poprawności danych.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Po wybraniu przycisku Wykonaj zostanie otwarte okno Kategorie podatkowe z dostępną grupą opcji:

 

Panel Okres podatkowy – z rozwijanej listy należy wybrać typ okresu podatkowego jaki ma zostać uwzględniony na zestawieniu. Mamy do wyboru: miesiące kalendarzowe, miesiące obrotowe lub kwartały kalendarzowe. Następnie należy wybrać przedział okresu podatkowego w rozwijanych polach listy od/do.

 

Panel Kategorie podatkowe – z tabeli, w której widoczne są dostępne w programie kategorie podatkowe, należy wybrać kategorie podatkowe jakie użytkownik chciałby uwzględnić w zestawieniu.

Na liście dostępne są:

Koszty -

Koszty +

Przychody -

Przychody +

Różnice kursowe wynikowe od przychodów

Różnice kursowe wynikowe od kosztów

Różnice kursowe podatkowe od przychodów

Różnice kursowe podatkowe od kosztów

Różnice kursowe bilansowe od przychodów

Różnice kursowe bilansowe od kosztów

Różnice kursowe podatkowe dodatnie

Różnice kursowe podatkowe ujemne

Różnice kursowe od zysków kapitałowych ujemne

Różnice kursowe od zysków kapitałowych dodatnie

Przychody z zysków kapitałowych -

Koszty z zysków kapitałowych -

Przychody z zysków kapitałowych +

Koszty z zysków kapitałowych +

Inne

 

Do zaznaczenia odpowiednich kategorii służy lewa kolumna tabeli. Zaznaczona kategoria zostanie dodana do zestawienia. Można wybrać dowolną ilość kategorii.

 

Oprócz kategorii dostępnych w oknie Ewidencja danych podatkowych (EDP) mamy do wyboru kategorię Inne.

Oznacza to, że w zestawieniu będą uwzględnione wyjątki wchodzące do deklaracji podatkowych CIT-2, CIT-8, PIT-5, PIT-5L, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K.