Deklaracje > Deklaracja podatkowa

Drukuj

Deklaracja podatkowa

hmtoggle_plus1        Dodawanie nowej deklaracji


hmtoggle_plus1        Ustawienie urzędu skarbowego na deklaracji


hmtoggle_plus1        Dodawanie załączników do deklaracji


hmtoggle_plus1        Wystawianie korekty deklaracji


hmtoggle_plus1        Wprowadzanie kwot dla pozycji deklaracji


hmtoggle_plus1        Szczegóły sekcji E.5 deklaracji CIT-8


hmtoggle_plus1        Załącznik CIT/PD sekcja D


hmtoggle_plus1        Wydruk deklaracji


 

Okno obsługi deklaracji

Okno obsługi deklaracji podatkowej otwiera się po wybraniu Deklaracje z paska nawigacji i wybraniu odpowiedniego symbolu deklaracji w polu Wybór, przycisku Nowy, a następnie po zdefiniowaniu parametrów w oknie Parametry wyliczania deklaracji, przycisku OK lub po wybraniu obliczonej wcześniej deklaracji z Listy deklaracji.

 

Okno obsługi deklaracji podatkowej otwiera się również po wybraniu polecenia Deklaracje z menu Funkcje i wybraniu odpowiedniego symbolu deklaracji w polu Wybór przycisku Nowy, a następnie po zdefiniowaniu parametrów w oknie Parametry wyliczania deklaracji przycisku OK lub po wybraniu obliczonej wcześniej deklaracji z Listy deklaracji.

 

Przed przystąpieniem do sporządzenia deklaracji podatkowej, należy sprawdzić prawidłowość ustawienia parametrów w oknie Deklaracje [Ctrl+8] > Ustawienia > Parametry deklaracji.

 

W oknie wyświetlana jest zawartość odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Poszczególne pola zawierają dane, które znajdą się na wydruku w odpowiednich polach deklaracji sformatowanych zgodnie z obowiązującym wzorem. Układ pól w oknie odbiega od wzoru dla ułatwienia ich edycji.

hmtoggle_plus1        Opis okna

 

Zapisana deklaracja będzie widoczna w oknie Lista deklaracji z odpowiednim statusem. Lista deklaracji wypełniona jest deklaracjami zgodnymi ze wzorem wybranym z rozwijanej listy.

Deklarację można wystawić jako e-deklarację i będzie ona widoczna w oknie Lista e-Deklaracji programu e-Deklaracje.

 

Formuły pól obliczeniowych:

Wszystkie formuły należy budować zgodnie ze składnią języka AmBasic.

Informacja na temat funkcji podatkowych znajduje się na stronie Funkcje podatkowe.

 

Zobacz także:

Edytor formuł okna deklaracji