Okresy płacowe > Dodawanie okresów płacowych

Drukuj

Dodawanie okresów

Szablony listy płac Podstawowy i Podstawowy pełny pozwalają rozliczać wszystkie rodzaje wynagrodzeń - zasadniczych i umów cywilnoprawych oraz składniki tych wynagrodzeń, w jednym okresie płacowym. Szablony listy płac pomocnicze np. Ekwiwalent za urlop, Nagrody, Umowy cywilnoprawne, Urlop wychowawczy wykorzystywane są do rozliczanie w oddzielnych okresach płacowych wynagrodzeń i składników wynagrodzeń dla różnych grup pracowników. Okres pomocniczy tworzone są gdy pewne składniki wynagrodzeń pracowników mają być rozliczane na dodatkowych listach płac.

 

Aby dodać okres płacowy

1.W oknie Okresy kliknij przycisk Dodaj (Ctrl+plus z klawiatury numerycznej).

 

img_kip_94

 

Jeśli aktualnie wybrany jest z listy jeden z okresów, to dodawany okres będzie automatycznie wypełniony na podstawie jego ustawień.

 

2.Wprowadź nazwę okresu.

 

img_kip_95

 

3.Ustaw szablon listy płac.

 

img_kip_96

 

Podstawowe szablony listy płac:

Szablon listy płac Zasiłki macierzyńskie należy do szablonów pomocniczych i pozwala rozliczyć w oddzielnym okresie płacowym zasiłki macierzyńskie dla wynagrodzeń zasadniczych i umów cywilnoprawnych. Podstawowy
Podstawowy pełny Podstawowy pełny

Pomocnicze szablony listy płac:

Pozostałe pomocnicze listy płacPomocnicze listy płac

4.Ustaw Okresy rozliczeniowe dla rozliczeń wynagrodzeń, dla ZUS i dla rozliczeń podatku dochodowego. Wprowadź również Termin wypłaty, na podstawie którego program m.in określi miejsce okresu w kolejności wypłat.

hmtoggle_plus1Termin wypłaty

 

img_kip_97

 

5.Ustaw Okres dla danych kadrowych z jakiego pobierane będą dane kadrowe. Domyślnie daty ustawione są na miesiąc bazowy. Jeżeli pracownik w zadeklarowanym przedziale czasu był przypisany do dowolnego wzorca choćby przez jeden dzień, zostanie uwzględnione to podczas naliczania pensji. Spowoduje to uzupełnienie systemu wynagrodzeń pracownika o elementy zawarte w tym wzorcu.

 

img_kip_98

 

6.W sekcji Pracownicy możesz wskazać grupę pracowników, dla których będzie obowiązywał dodawany okres płacowy. W okresie tym rozliczani będą tylko pracownicy przypisani do wskazanego wzorca kadrowo-płacowego.

 

img_kip_99

 

Jeśli w firmie występują grupy pracowników z identycznym systemem wynagrodzeń, ale z innym terminem wypłat oraz różnym okresem rozliczania kadrowego, będą oni rozliczani w dwóch okresach płacowych danego miesiąca. W takiej sytuacji istnieje potrzeba stworzenia dwóch okresów płacowych, np. rozliczanie wynagrodzeń: etatowych pracowników fizycznych i etatowych pracowników umysłowych. Dodawane są wówczas dwa okresy z tym samym szablonem listy płac, ale ze wskazanym innym wzorcem kadrowo-płacowym pracowników – dla jednej grupy pracowników i dla drugiej.

Więcej: Przypisywanie pracownika do wzorca >>

 

7.W sekcji Okres korygowany możesz wskazać okres, z którego będą rozliczane korekty.

 

Na zakładce Rozliczenia możesz sprawdzić / ustawić wzorce kadrowo-płacowe rozliczane w wybranym szablonie listy płac.

Na zakładce Zestawienia możesz wprowadzić dodatkowe / zaawansowane ustawienia dla elementów i raportów.

 

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresu - Podstawowy

Dodawanie okresu - Podstawowy pełny

Dodawanie okresu dla umów cywilnoprawnych

Dodawanie okresu dla zasiłków macierzyńskich

Naliczanie okresów

Zamykanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Usuwanie okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Ustalanie domyślnego okresu

Definiowanie szablonów list płac

  Dodawanie okresu - Podstawowy