Okresy płacowe > Dodawanie okresu dla umów cywilnoprawnych

Drukuj

Dodawanie okresu dla umów cywilnoprawnych

Okres pomocniczy tworzymy wtedy, gdy chcemy rozliczać pewne składniki wynagrodzeń pracowników na dodatkowych listach płac.

Szablon listy płac Umowy cywilnoprawne należy do szablonów pomocniczych i pozwala rozliczać wszystkie rodzaje umów cywilnoprawnych i składników związanych z umowami w oddzielnym okresie płacowym. Innym szablonem jest Umowy cywilnoprawne zasiłki, w którym rozliczane są tylko zasiłki wynikające z umów cywilnoprawnych.

 

Umowy cywilnoprawne pracowników etatowych zatrudnionych w tej samej firmie należy rozliczać w okresie płacowym różnym od okresu podstawowego, w którym rozliczamy wynagrodzenie zasadnicze.

 

Jako okres rozliczeniowy oraz okres, z którego pobierane są dane kadrowe wystarczy data dnia rozliczenia umowy, ale praktyczniej jest tworzyć dłuższe (np. tygodniowe) okresy rozliczeniowe. Przy czym należy pamiętać, że daty obowiązywania okresów rozliczających te same wzorce pracowników nie powinny się pokrywać. Jeżeli chcielibyśmy rozliczyć w oddzielnych okresach umowy cywilnoprawne dla różnych grup pracowników, należy utworzyć dwa okresy.

 

Pozostałe pomocnicze listy płacPomocnicze listy płac

 

Aby dodać okres płacowy dla umów cywilnoprawnych

1.Wprowadź nazwę okresu.

2.Wybierz szablon listy płac Umowy cywilnoprawne.

3.Ustaw Okresy rozliczeniowe dla rozliczeń wynagrodzeń, dla ZUS i dla rozliczeń podatku dochodowego. Wprowadź również Termin wypłaty, na podstawie którego program m.in określi miejsce okresu w kolejności wypłat.

hmtoggle_plus1Termin wypłaty

4.Ustaw Okres dla danych kadrowych z jakiego pobierane będą dane kadrowe. Domyślnie daty ustawione są na miesiąc bazowy. Jeżeli pracownik w zadeklarowanym przedziale czasu był przypisany do dowolnego wzorca choćby przez jeden dzień, zostanie uwzględnione to automatycznie w danym okresie płacowym. Spowoduje to uzupełnienie systemu wynagrodzeń pracownika o elementy zawarte w tym wzorcu. Zostaną one uwzględnione podczas naliczania pensji.

5.W sekcji Pracownicy możesz wskazać grupę pracowników, dla których będzie obowiązywał dodawany okres płacowy. W dodanym okresie płacowym rozliczani będą tylko pracownicy przypisani do wskazanego wzorca kadrowo-płacowego.

Więcej: Przypisywanie pracownika do wzorca >>

6.W sekcji Okres korygowany możesz wskazać okres, z którego będą rozliczane korekty.

 

Na zakładce Rozliczenia możesz sprawdzić / ustawić wzorce kadrowo-płacowe rozliczane w wybranym szablonie listy płac.

Na zakładce Zestawienia możesz wprowadzić dodatkowe / zaawansowane ustawienia dla elementów i raportów.

 

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresu - Podstawowy

Dodawanie okresu - Podstawowy pełny

Dodawanie okresu dla zasiłków macierzyńskich

Naliczanie okresów

Zamykanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Usuwanie okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Ustalanie domyślnego okresu

Definiowanie szablonów list płac

Dodawanie okresu - Podstawowy pełny Dodawanie okresu dla zasiłków cywilnoprawnych