Okresy płacowe > Dodawanie okresu - Podstawowy

Drukuj

Dodawanie okresu - Podstawowy

Szablon listy płac Podstawowy pozwala rozliczać wszystkie rodzaje wynagrodzeń zasadniczych oraz składników tych wynagrodzeń w jednym okresie płacowym. Jest przeznaczony dla wielu typów wynagrodzeń w firmie, wypłacanych w różnych terminach. W firmie, która korzysta z szablonu listy płac Podstawowy, do rozliczania pozostałych wynagrodzeń - umów cywilnoprawnych oraz różnych składników np. premie, nadgodziny, zasiłki należy utworzyć okres pomocniczy.

 

Aby dodać okres płacowy z szablonem listy płac Podstawowy

1.W oknie Okresy kliknij przycisk Dodaj.

2.Wprowadź nazwę okresu.

3.Ustaw szablon listy płac Podstawowy.

4.Ustaw Okresy rozliczeniowe dla rozliczeń wynagrodzeń, dla ZUS i dla rozliczeń podatku dochodowego. Wprowadź również Termin wypłaty, na podstawie którego program m.in określi miejsce okresu w kolejności wypłat.

hmtoggle_plus1Termin wypłaty

5.Ustaw Okres dla danych kadrowych z jakiego pobierane będą dane kadrowe. Domyślnie daty ustawione są na miesiąc bazowy. Jeżeli pracownik w zadeklarowanym przedziale czasu był przypisany do dowolnego wzorca choćby przez jeden dzień, zostanie uwzględnione to automatycznie w danym okresie płacowym. Spowoduje to uzupełnienie systemu wynagrodzeń pracownika o elementy zawarte w tym wzorcu. Zostaną one uwzględnione podczas naliczania pensji.

6.W sekcji Pracownicy możesz wskazać grupę pracowników, dla których będzie obowiązywał dodawany okres płacowy. W dodanym okresie płacowym rozliczani będą tylko pracownicy przypisani do wskazanego wzorca kadrowo-płacowego.

 

Jeśli w firmie występują grupy pracowników z identycznym systemem wynagrodzeń, ale z innym terminem wypłat oraz różnym okresem rozliczania kadrowego, będą oni rozliczani w dwóch okresach płacowych danego miesiąca. W takiej sytuacji istniej potrzeba stworzenia dwóch okresów płacowych, np. rozliczanie wynagrodzeń: etatowych pracowników fizycznych i etatowych pracowników umysłowych. Dodawane są wówczas dwa okresy z tym samym szablonem listy płac, ale ze wskazanym innym wzorcem kadrow-płacowym pracowników – dla jednej grupy pracowników i dla drugiej.

Więcej: Przypisywanie pracownika do wzorca >>

 

7.W sekcji Okres korygowany możesz wskazać okres, z którego będą rozliczane korekty.

 

Na zakładce Rozliczenia możesz sprawdzić / ustawić wzorce kadrowo-płacowe rozliczane w wybranym szablonie listy płac.

Na zakładce Zestawienia możesz wprowadzić dodatkowe / zaawansowane ustawienia dla elementów i raportów.

 

Rozliczanie okresu pomocniczego z podstawowym

Dla szablonów pomocniczych można ustawić rozliczanie razem z szablonem podstawowym. Dzięki temu nie będzie potrzeby zakładanie dla nich oddzielnych okresów pomocniczych.

 

W jednym okresie płacowym nie należy rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.

 

Aby ustawić rozliczanie pomocniczego szablonu listy płac z okresem podstawowym:

1.W kartotece Definicje szablonów list płac wybierz katalog Szablony list płac.

2.Wybierz szablon który chcesz rozliczać razem z okresem podstawowym.

3.Z prawej strony okna zaznacz pola Rozliczaj szablon razem z okresem 'Podstawowym'. Zaznaczenie pola powoduje dołączanie wzorców znajdujących się w tym szablonie dla nowo zakładanych okresów korzystających z szablonu Podstawowy, który domyślnie zawiera wzorce nie dołączone do żadnego szablonu.

4.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

 

Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do nowo tworzonych okresów.

 

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresu - Podstawowy pełny

Dodawanie okresu dla umów cywilnoprawnych

Dodawanie okresu dla zasiłków macierzyńskich

Naliczanie okresów

Zamykanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Usuwanie okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Ustalanie domyślnego okresu

Definiowanie szablonów list płac

Dodawanie okresów płacowych Dodawanie okresu - Podstawowy pełny