Okresy płacowe > Definiowanie szablonów list płac

Drukuj

Definiowanie szablonów list płac

Szablony list płac określają ustawienia domyślne dla tworzonych na ich podstawie okresów pomocniczych.

Aby utworzyć własny szablon listy płac, który będzie można wykorzystać przy zakładaniu okresów pomocniczych, należy zdefiniować zestaw wzorców oraz dodać go do szablonu listy płac.

 

Aby dodać nowy szablon listy płac

1.W kartotece Definicje szablonów list płac wybierz katalog Szablony list płac.

2.Kliknij przycisk B_KATDOD1.

3.W oknie Szablon list płac:

Podaj nazwę tworzonego szablonu.

Określ schemat rozliczania kadrowego w okresie jako miesiąc bieżący, poprzedni lub poprzednie (należy podać liczbę poprzednich okresów).

Wybierz zestaw wzorców uaktywniający rozliczenie kadrowe. Zestawy oznaczone flagą nie posiadają zdefiniowanego zestawu wzorców i zamiast tego rozliczają Wszystkie wzorce pracowników lub Wszystkie wzorce nierozliczone w innych zestawach (w tym przypadku należy pamiętać, że lista przypisanych wzorców tworzona jest w momencie zakładania okresu).

hmtoggle_plus1Dodatkowe ustawienia

 

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresów płacowych

Naliczanie okresów

Zamykanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Usuwanie okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Ustalanie domyślnego okresu

Definiowanie szablonów list płac

Planowanie naliczania i zamykania okresów Informacja o wykonanych operacjach