Czas pracy > Rejestracja czasu pracy

Drukuj

Rejestracja czasu pracy erp_rcp

Obsługa importu danych z rejestratorów czasu pracy (RCP) w programie Symfonia ERP Kadry i Płace automatyzuje czynności związane z ewidencją i rozliczaniem czasu pracy pracowników.

Zapisy wejścia i wyjścia są wczytywane do programu z pliku tekstowego. Istnieje również możliwość ręcznego wprowadzenia danych na podstawie książki wejść i wyjść lub innych dokumentów kadrowych.

W programie użytkownik analizuje i zatwierdza zarejestrowane zapisy RCP. Na podstawie zaakceptowanych zapisów możliwa jest automatyczna inicjalizacja kalendarzy harmonogramami czasu pracy oraz rejestracja zdarzeń typu Spóźnienia, Nieobecności, Delegacje, Nadgodziny, Praca poza harmonogramem. Użytkownik ma pełną kontrolę nad importowanymi zapisami RCP jaki i generowanymi przez nie zdarzeniami.

 

Przed rozpoczęciem pracy z rejestratorami czasu pracy należy dokonać konfiguracji przez:

wybranie systemu RCP,

określenie precyzji zaokrągleń,

wprowadzenie numeru identyfikatora RCP dla pracowników,

określenie zasad przetwarzania danych.

 

Typowe czynności przy pracy z rejestratorami czasu pracy:

Importowanie zapisów RCP

Ręczne dodawanie zapisów RCP

Edycja zapisów RCP

Weryfikacja zapisów RCP

Zatwierdzanie zapisów RCP

Podsumowanie zapisów RCP

Zestawienie czasu pracy z RCP

 

Zobacz także:

Standardowy format danych RCP

Zapisy RCP na kalendarzu pracownika