Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Importowanie zapisów RCP

Drukuj

Importowanie zapisów RCP erp_rcp

Aby zaimportować dane z rejestratora czasu pracy:

1.W oknie Rejestracja czasu pracy [Ctrl+6] przejdź na zakładkę Zapisy RCP lub Zatwierdzanie.

2.Kliknij przycisk B_RCPop1 i wybierz z menu polecenie Importuj dane z rejestratora czasu pracy.

3.Wybierz plik zawierający dane z rejestratorów (podpowiadany jest ostatnio wybrany).

4.Pole wyboru Importuj zapisy zawarte w okresie uaktywnia pola od, do pozwalające ograniczyć importowane zapisy do podanego przedziału czasu.

5.Kliknij przycisk Otwórz.

6.W oknie Komunikaty wyświetlane jest podsumowanie operacji importu.

7.Kliknij przycisk OK.

 

Wczytywane są zapisy dotyczące wszystkich pracowników zgodnie z zapisami w pliku. Jeśli w pliku znajduje się zapis, którego poprzez numer karty nie można przypisać do pracownika, jest on pomijany, a użytkownik jest o tym informowany.

 

Operacje wczytywania danych można powtarzać wielokrotnie. Jeśli zrobimy w zestawie ręczne poprawki, to przed ponownym importem dane musimy zapisać. Poprawione zapisy nie są nadpisywane.