Wiadomości podstawowe > Towary

Drukuj

Towary

Pod pojęciem towar rozumiane jest wszystko, co może stać się przedmiotem handlu – zarówno przedmioty materialne (towary handlowe, materiały, wyroby, środki trwałe), jak i usługi, prawa autorskie itp. Informacje dotyczące towarów, pojawiające się na wystawionych dokumentach sprzedaży mogą być wpisywane bezpośrednio do pól dokumentu albo mogą być wprowadzone automatycznie na podstawie danych z kartoteki towarów. Informacje wprowadzone do kartoteki towarów mogą być następnie zestawiane i drukowane w różnych przekrojach. Stany towarów w kartotece towarów prezentowane są w jednostkach ewidencyjnych lub przeliczane na jednostki domyślne, w zależności od parametru Jednostka używana jako miano ilości w Ustawienia > Parametry Pracy > Inne.

 

Typy towarów

W programie Handel rozróżnia się towary czterech typów: artykuł, usługa, komplet, zestaw. Każdy z tych typów towarów jest nieco inaczej definiowany:

hmtoggle_plus1Artykuł
hmtoggle_plus1Usługa
hmtoggle_plus1Komplet
hmtoggle_plus1Zestaw

 

Rodzaje towarów

Utworzenie rodzajów towarów umożliwia takie ich klasyfikowanie, jakie odpowiada specyfice firmy. Do wyodrębnienia własnego rodzaju towaru można wykorzystywać wszystkie cechy możliwe do opisania w definicji jego rodzaju. Ponadto rodzaj towaru może być traktowany jako szablon, według którego można rejestrować nowy towar w kartotece. W momencie rejestracji informacje zapisane w rodzaju towaru są automatycznie przepisywane do karty nowego towaru, eliminując konieczność wpisywania powtarzających się danych.

 

Okno umożliwiające definiowanie rodzaju towaru nie zawiera strony Inne, a dane dotyczące księgowań znajdują się na stronie towar; poza tym występujące tam pola są takie same, jak w oknie definiowania towarów.

 

Dane opisujące towar

dane podstawowe towaru

Unikalny kod towaru, pełna nazwa, typ, kod paskowy, jednostka miary, stawka podatku VAT oraz kod PKWiU. Na stronie zawierającej dane podstawowe dołączone są też dane o stanie towaru w magazynach i krótka informacja o cenach sprzedaży.

ceny

Strona z cenami zawiera: cenę zakupu, kalkulator ceny nabycia, informację o sposobie wyceny rozchodu towarów (FIFO, LIFO i według wybranej dostawy) oraz pełne informacje o cenach sprzedaży. Dla każdego sprzedawanego towaru można zdefiniować trzy cenniki w cenach netto w dowolnej walucie oraz jeden w cenie brutto (cena brutto jest zawsze ceną złotówkową).

parametry

Informacje o położeniu towaru w strukturze katalogów oraz o jego przynależności do rodzaju towarów. Można tu także dołączyć znacznik graficzny, wyróżniający i ułatwiający szybkie odnalezienie towarów.

 

Ceny sprzedaży

Można prowadzić trzy cenniki w cenach netto, ustalając ceny w dowolnej walucie, oraz jeden w cenie brutto (cena brutto jest zawsze ceną złotówkową). Ponadto można dla konkretnego towaru (lub rodzaju towaru) zdefiniować indywidualną cenę lub upust.

 

Sposoby wyceny rozchodu towarów

Program obsługuje trzy metody wyceny rozchodu towarów:

FIFO (First In, First Out – pierwsze weszło, pierwsze wyszło),

LIFO (Last In, First Out – ostatnie weszło, pierwsze wyszło),

Według wskazanej dostawy.

Wszystkie te metody wykorzystują ceny rzeczywiste; pierwsze dwie metody stosują umowną kolejność zużywania towaru, trzecia – umożliwia wskazanie konkretnych dostaw.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - Towary

Okno Towar

Rezerwacje towarów

Towar typu Artykuł: zakładka Towar, Ceny, Parametry

Towar typu Usługa: zakładka Ceny, Parametry

Towar typu Komplet: zakładka Towar, Ceny, Parametry

Towar typu Zestaw: zakładka Towar, Parametry