Gospodarka magazynowa > Wydawanie towarów z magazynu > Rezerwacje towarów

Drukuj

Rezerwacje towarów

Program umożliwia rezerwowanie w danym magazynie określonej ilości towaru - bez wskazania dostawy lub ze wskazaniem konkretnych dostaw towaru. Rezerwacje może wprowadzać użytkownik lub sam program podczas wystawiania dokumentów sprzedaży lub wydań z magazynu (o ile opcja ta jest włączona). Mechanizm ten ma służyć zapewnieniu istnienia w magazynie podanej ilości danego towaru, a więc umożliwienie ostatecznego wystawienia dokumentu, co jest szczególnie istotne przy jednoczesnej pracy wielu końcówek w sieci. Rezerwacja nie zdejmuje towaru z magazynu, a jedynie blokuje możliwość przeprowadzania operacji magazynowych na zarezerwowanej ilości towaru (zmniejsza jego ilość handlową) i jest dokonywana zawsze dla konkretnego kontrahenta na dany towar w podanej ilości.  Gdy główną jednostką miary jest jednostka domyślna, ilości w oknie rezerwacji widoczne są w tej jednostce. Cena jednostkowa dotyczy jednostki domyślnej.

 

Rezerwacje nie dotyczą towarów typu usługa.

 

Wystawienie dokumentu sprzedaży zawierającego rezerwacje nie oznacza ich realizacji. Realizacja rezerwacji i ich usunięcie nastąpi dopiero przy wystawieniu dokumentów wydań magazynowych do danego dokumentu sprzedaży.

 

Rezerwacje ilościowe

Rezerwacja ilościowa rezerwuje tylko podaną ilość towaru bez wskazania konkretnych dostaw (zmniejsza wartość ilości handlowej towaru), stąd przy wystawianiu dokumentu użytkownik ma dostęp do wszystkich bieżących stanów dostaw towaru w magazynie (ich suma będzie większa niż ilość handlowa towaru w tym magazynie), może wskazywać dowolne z nich – nie może jedynie wydać towaru z danego magazynu w ilości przekraczającej jego ilość handlową.

 

Rezerwacje ze wskazaniem dostaw

Rezerwacja ze wskazaniem dostaw oprócz zmniejszenia ogólnej ilości handlowej towaru w magazynie dodatkowo zmniejsza ilości handlowe konkretnych dostaw w ilościach wskazanych przez użytkownika. Umożliwia więc użytkownikowi zarezerwowanie konkretnych wskazanych partii towaru.

 

Rezerwacje ręczne (wprowadzane przez użytkownika)

Użytkownik może w dowolnym momencie wprowadzić rezerwację na podany towar dla danego kontrahenta. Operacja ta jest dostępna w dwóch miejscach:

Okno kontrahenta > Informacje > Rezerwacje - otwiera się okno z listą wszystkich towarów zarezerwowanych dla danego kontrahenta. W oknie tym można tworzyć nowe rezerwacje, modyfikować lub usuwać rezerwacje już istniejące.

Okno towaru > Informacje > Rezerwacje - Otwiera się okno z listą wszystkich kontrahentów dla których zarezerwowano dany towar. W oknie tym można tworzyć nowe rezerwacje, modyfikować lub usuwać rezerwacje już istniejące.

 

Jeśli podczas wystawiania dokumentów sprzedaży lub wydań magazynowych nie związanych z innymi dokumentami program odnajdzie odpowiednią rezerwację (dla danego kontrahenta i towaru) - automatycznie proponuje jej realizację.

 

Rezerwacje automatyczne (wprowadzane przez dokumenty)

W trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży oraz rozchodowych dokumentów magazynowych program może (o ile opcja ta jest włączona) automatycznie rezerwować (ilościowo lub ilościowo - wartościowo) towary wyspecyfikowane w danym dokumencie. O tym czy takie rezerwacje są dokonywane czy też nie domyślnie decyduje stan pola rezerwacja w definicji rodzaju wystawianego dokumentu. Dodatkowo użytkownik w trakcie wystawiania dokumentu może zmodyfikować wartość tej opcji włączając automatyczną rezerwację bądź ją wyłączając (zakładka Inne – pole rezerwacja). Istnieje także możliwość operowania wartością tej opcji dla konkretnych pozycji towarowych dokumentu (okno Właściwości pozycji, opuszczana lista Rezerwacja).