Kartoteka towarów > Towar > Usługa - zakładka Towar

Drukuj

Usługa - zakładka Towar

Strona ta zawiera podstawowe dane o towarze typu Usługa oraz dane dotyczące cen:

Kod towaru

Unikalny symbol towaru identyfikujący go na listach. Podobnie jak przyciski narzędziowe, jest on widoczny na wszystkich stronach.

Nazwa

Pole to zawiera pełną nazwę rejestrowanego towaru.

Typ towaru

Można tu wybrać jeden z typów towarów obsługiwanych przez program.

jm

W polu tym można wybrać jedną z jednostek miary opisanej w słowniku. Dla każdego towaru można zdefiniować trzy jednostki miary oraz dwie jednostki dodatkowe, będące jej wielokrotnościami. Ilości towarów w dokumentach można wyrażać w dowolnej z tych jednostek. W przypadku wpisania w pole nazwy, której brak w słowniku jednostek miar, otworzy się okno Jednostka miary, umożliwiając dopisanie tej jednostki do słownika.

Kod paskowy

Kod paskowy towaru (do 40 znaków).

VAT

W polu tym można wybierać stawkę procentową podatku VAT.

PKWiU

W polu tym można podać symbol klasyfikacji PKWiU.

PCN

W tym polu można wybrać ze słownika kod PCN. Format pola: xxxx-xx-xx-xx. Kody te są konieczne do prowadzenia unijnych zasad raportowania obrotu towarowego z innymi krajami UE.

JPK_V7

Rozwijana lista wyboru grupy towarowej definiowana na potrzeby deklaracji JPK_V7.

Cena bazowa netto

Pole umożliwia podanie ceny netto, według której zostanie naliczona cena sprzedaży oraz do której zostanie odniesiony zysk ze sprzedaży.

Zaokrąglenia cen

W polu tym można wybrać z opuszczanej listy dokładność, z jaką będą zaokrąglane wyniki podczas przeliczania cen.

Negocjacja cen

W polu negocjacja cen określa się, czy w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży będzie możliwe modyfikowanie ceny (rabatu) sprzedawanych towarów.

Narzut/Marża

Pole umożliwia podanie stawek procentowych narzutów lub marż (do ustawienia w parametrach pracy programu) dla wybranego cennika.

Cena sprzedaży

Cena sprzedaży może być naliczana na podstawie ceny bazowej i punktów procentowych narzutu lub marży. Jeśli jest ceną walutową, zostanie uwzględniony aktualny kurs walutowy. Jeśli jest to cena brutto, wówczas naliczona zostanie zgodnie ze stawką VAT podaną na stronie danych towaru. Można wpisać cenę bezpośrednio do pola nawet wtedy, gdy jest niezgodna z wykonanymi przeliczeniami. W oknie wystawiania dokumentu będzie podpowiadana cena prezentowana w tej kolumnie. Cenę walutową można wpisać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.

Waluta

Jeśli cena sprzedaży ma być ceną walutową, należy wybrać z opuszczanej listy symbol waluty. Jeśli w dokumencie sprzedaży pojawi się towar, który ma określoną cenę walutową, wówczas zostanie ona przeliczona na złote po aktualnym kursie.

nie uwzględniaj w obrocie magazynowym

Pole jest widoczne dla towarów typu artykuł, używanych jako usługa w dokumencie sprzedaży Faktura - procedura marży dla biur podróży (Usługa ze stanem). Zaznaczenie pola sprawia, że towary te nie są ujmowane w zestawieniach stanów i obrotów magazynowych.

Towar z odwrotnym obciążeniem

Zaznaczenie pola informuje o tym, że towar podlega odwrotnemu obciążeniu.

Mechanizm podzielonej płatności

Oznacza towary, dla których obowiązkowo stosowany jest mechanizm podzielonej płatności (Split payment).

zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie

Pole zaznacza się dla towarów podlegających 50% odliczeniu VAT. Jeśli pole to jest zaznaczone, wówczas we właściwościach pozycji dokumentu zakupu automatycznie jest włączany parametr „VAT 50%”. Wynikiem zaznaczenia parametru „VAT 50%” jest samoczynne wyliczenie wartości VAT i rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu.

 

Zobacz także:

Usługa, zakładka Parametry