Kartoteka towarów > Towar >  Okno danych towaru (artykuł) - zakładka Ceny

Drukuj

Okno danych towaru (artykuł) - zakładka Ceny

Strona ta grupuje wszystkie dane związane z cenami towaru, kalkulacją ceny nabycia i sposobem rozliczania wartości rozchodu towarów.

Kod towaru

Unikalny symbol towaru identyfikujący go na listach.

Cena zakupu

Ostatnia cena zakupu towaru z podaniem daty.

Walutowa cena zakupu

Cena zakupu towaru w walucie.

Przycisk Kalkulacja ceny zakupu

Udostępnia prosty mechanizm obliczania rzeczywistej ceny nabycia w przypadku importu towarów, uwzględniający cło, akcyzę (między innymi na węgiel) oraz inne koszty, a także umożliwiający porównanie proponowanych i aktualnych cen sprzedaży.

Domyślna metoda rozliczania

Wartość tego parametru decyduje o sposobie wybierania przez program dostaw, z których będą realizowane wydania. Możliwe są dwa sposoby:

3FIFO2 od dostaw najstarszych do najnowszych (First In First Out)

3LIFO2 od dostaw najnowszych do najstarszych (Last In First Out)

 

Przeliczanie cen sprzedaży

W polu tym ustalany jest sposób przeliczania cen sprzedaży towaru. Możliwe są następujące ustawienia:

cena zakupu i cena bazowa nie są uzgadniane

automatycznie, przy każdej zmianie ceny zakupu

automatycznie, gdy cena zakupu większa od ceny bazowej

ręcznie, przy każdej zmianie ceny zakupu

ręcznie, gdy cena zakupu większa od ceny bazowej

 

Cena bazowa netto

Pole umożliwia podanie ceny netto, według której zostanie naliczona cena sprzedaży oraz do której zostanie odniesiony zysk ze sprzedaży.

Zaokrąglenia cen

W polu tym można wybrać z opuszczanej listy dokładność, z jaką będą zaokrąglane wyniki podczas przeliczania cen.

Negocjacja cen

Zaznaczenie tego pola oznacza, że w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży można modyfikować cenę (rabat) sprzedawanych towarów.

Polecenie Przelicz ceny na podstawie w menu kontekstowym przelicza ceny sprzedaży tylko dla pozycji, dla których znacznik jest włączony.

 

Nie uwzględniaj w obrocie magazynowym

Pole to jest widoczne dla towarów typu artykuł, używanych jako usługa w dokumencie sprzedaży VAT marża (Usługa ze stanem). Zaznaczenie pola sprawia, że towary te nie są ujmowane w zestawieniach stanów i obrotów magazynowych.

Towar z odwrotnym obciążeniem

Zaznaczenie pola informuje o tym, że towar podlega odwrotnemu obciążeniu.

Mechanizm podzielonej płatności

Oznacza towary, dla których obowiązkowo stosowany jest mechanizm podzielonej płatności (Split payment).

zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie

Pole zaznacza się dla towarów podlegających 50% odliczeniu VAT. Jeśli pole to jest zaznaczone, wówczas we właściwościach pozycji dokumentu zakupu automatycznie jest włączany parametr „VAT 50%”. Wynikiem zaznaczenia parametru „VAT 50%” jest samoczynne wyliczenie wartości VAT i rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu.

 

kolumna [ ] powiązań cen

Domyślnie znaczniki w tej kolumnie są zaznaczone - ceny sprzedaży są przeliczane na podstawie cen bazowych. Dla każdej ceny można indywidualnie za pomocą znacznika w tej kolumnie włączyć lub wyłączyć przeliczanie ceny na podstawie ceny bazowej.

Narzut/Marża

Pole umożliwia podanie stawek procentowych narzutów lub marż (do ustawienia w parametrach pracy programu) dla wybranego cennika.

Cena sprzedaży

Cena sprzedaży może być naliczana na podstawie ceny bazowej i punktów procentowych narzutu lub marży. Jeśli jest ceną walutową, zostanie uwzględniony aktualny kurs walutowy. Jeśli jest to cena brutto, wówczas naliczona zostanie zgodnie ze stawką VAT podaną w panelu danych towaru. Można wpisać cenę bezpośrednio do pola nawet wtedy, gdy jest niezgodna z wykonanymi przeliczeniami. W oknie wystawiania dokumentu będzie podpowiadana cena prezentowana w tej kolumnie.

 

Zobacz także:

Parametry polityki sprzedaży

Towar, zakładka Parametry

Towar, zakładka Towar