Kartoteka towarów > Towar > Komplet - zakładka Ceny

Drukuj

Komplet - zakładka Ceny

Strona ta zawiera parametry kompletu oraz dane o cenach.

Parametry kompletu

W zależności od parametrów zdefiniowanych na tej stronie:

skład kompletu i liczba poszczególnych elementów mogą być stałe lub też mogą podlegać edycji w oknie dokumentu sprzedaży

cena sprzedaży kompletu proponowana w pozycji dokumentu może być pobierana z danych kompletu lub ustalana na podstawie kartotekowych cen jego elementów

w zestawieniach sprzedaży może być wykazywana sprzedaż całych kompletów lub sprzedaż jego elementów składowych

 

Cena bazowa netto

Pole umożliwia podanie ceny netto, według której zostanie naliczona cena sprzedaży oraz do której zostanie odniesiony zysk ze sprzedaży.

Zaokrąglenia cen

W polu tym można wybrać z opuszczanej listy dokładność, z jaką będą zaokrąglane wyniki podczas przeliczania cen.

kolumna [ ] powiązań cen

Domyślnie znaczniki w tej kolumnie są zaznaczone - ceny sprzedaży są przeliczane na podstawie cen bazowych. Dla każdej ceny można indywidualnie za pomocą znacznika w tej kolumnie włączyć lub wyłączyć przeliczanie ceny na podstawie ceny bazowej.

Narzut / Marża%

Pole umożliwia podanie stawek procentowych narzutów lub marż (do ustawienia w parametrach pracy firmy) dla wybranego cennika.

Cena sprzedaży

Cena sprzedaży może być naliczana na podstawie ceny bazowej i punktów procentowych narzutu lub marży. Jeśli jest ceną walutową, zostanie uwzględniony aktualny kurs walutowy. Jeśli jest to cena brutto, wówczas naliczona zostanie zgodnie ze stawką VAT podaną w panelu danych towaru. Można wpisać cenę bezpośrednio do pola nawet wtedy, gdy jest niezgodna z wykonanymi przeliczeniami. W oknie wystawiania dokumentu będzie podpowiadana cena prezentowana w tej kolumnie. Cenę walutową można wpisać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.

Waluta

Jeśli cena sprzedaży ma być ceną walutową, należy wybrać z opuszczanej listy symbol waluty. Jeśli w dokumencie sprzedaży pojawi się towar, który ma określoną cenę walutową, wówczas zostanie ona przeliczona na złote po aktualnym kursie.

Negocjacja cen

W polu "negocjacja cen" określa się, czy w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży będzie możliwe modyfikowanie ceny (rabatu) sprzedawanych towarów.

 

Towar z odwrotnym obciążeniem

Zaznaczenie pola informuje o tym, że towar podlega odwrotnemu obciążeniu.

Mechanizm podzielonej płatności

Oznacza towary, dla których obowiązkowo stosowany jest mechanizm podzielonej płatności (Split payment).