Kartoteka towarów > Towar >  Okno danych towaru (artykuł) - zakładka Parametry

Drukuj

Okno danych towaru (artykuł) - zakładka Parametry

Strona ta zawiera pozostałe dane o towarze:

Kod towaru

Unikalny symbol towaru identyfikujący go na listach.

 

Rodzaj

Informacja o przynależności towaru do rodzaju towarów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego rodzaju.

 

Katalog

Informacja o położeniu towaru w strukturze katalogów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego katalogu.

 

Znacznik

Graficzny znacznik wyróżniający i ułatwiający szybkie odnalezienie towarów. Znacznik ten może być modyfikowany również na liście towarów.

 

Księgowania

- FK - Identyfikator towaru w programie Finanse i Księgowość

- parametr - Parametr księgowania dla towaru

 

Szablon dostawy

Pole umożliwia składanie nazwy dostawy z różnych elementów. Dostępne są tu takie same symbole jak w szablonie numeru dokumentu.

 

Nazwa fiskalna

Umożliwia wpisanie odrębnej nazwy towaru dla urządzeń fiskalnych. Wypełniając je należy przestrzegać wymagań dotyczących nazwy towaru (długość, dopuszczalne do użycia znaki) określonych w dokumentacji urządzenia fiskalnego.

W polu nazwa fiskalna można również zastosować następujące makra:

#K kod towaru

#N nazwa towaru

#s nazwa stawki

#s+ nazwa stawki (tylko, gdy stawka inna niż w towarze)

#S opis stawki

#S+ opis stawki (tylko, gdy stawka inna niż w towarze)

Zastosowanie makr w nazwie fiskalnej towaru umożliwia między innymi fiskalizację dokumentów sprzedaży tego samego towaru, ale z różnymi stawkami podatkowymi. Dla przykładu makra #s nazwa stawki oraz #S opis stawki dodają do nazwy fiskalnej odpowiednią nazwę / opis stawki VAT. W sytuacji zastosowania makr #s+ oraz #S+ na drukarkę fiskalną, razem z nazwą fiskalną wysyłane są nazwa / opis stawki VAT, ale tylko wtedy, kiedy są one różne od stawki kartotekowej towaru.

 

Stan minimalny, Stan maksymalny

Pola określające graniczne stany towarów w magazynie, wyrażone w jednostce ewidencyjnej. Są one wykorzystywane przez zestawienia Przekroczone stany minimalne, Przekroczone stany maksymalne, dostępne w kartotece towarów.

 

Jednostki miary

Dla każdego towaru można zdefiniować trzy jednostki miary: jednostkę ewidencyjną, oraz dwie jednostki dodatkowe, będące jej wielokrotnościami. Ilości towarów w dokumentach można wyrażać w dowolnej z tych jednostek W polu domyślna można określić, która z jednostek będzie używana domyślnie.

 

Intrastat

Znajdują się tu pola dotyczące podatkowych przeliczników ewidencyjnych jednostek miary. Dla towarów o typie artykuł: Masa kg oraz Jednostka uzupełniająca. Jeśli pola te nie są wypełnione, to przy tworzeniu deklaracji program uznaje, że dla tego towaru nie są obowiązkowe. Użytkownik ma możliwość wyboru, która jednostka zostać użyta do deklaracji Intrastatu poprzez zaznaczenie pola przy wybranej jednostce. Z jednostek tych nie można korzystać przy wystawianiu dokumentów, dlatego używając jednostki kg jako jednej z jednostek dodatkowych, należy wpisać odpowiedni przelicznik dwukrotnie. Dla jednostki ewidencyjnej kg wpisujemy przelicznik 1.

 

Fundusze Promocji Rolnej

Lista rozwijana, z której można wybrać fundusz promocji, właściwy dla tego towaru. Dane te pobierane są ze Słownika w Ustawieniach programu.

 

Zobacz także:

Towar, zakładka Ceny

Towar, zakładka Towar