Strona startowa

Drukuj

Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy

Okresy sprawozdawcze

W programie mogą być jednocześnie otwarte dwa okresy sprawozdawcze. Oznacza to, że jeśli nie było jeszcze żadnych księgowań w okres o dwa miesiące późniejszy, możesz zaksięgować dokument w okres poprzedni lub w dwa okresy jednocześnie (np. jeżeli dokument wpłynął w grudniu, ale jego koszty są związane z przychodami listopadowymi, możesz wprowadzić dokument z datą grudniową, ale przypisać do okresu sprawozdawczego ”XI”).

 

hmtoggle_plus1        Zamknięcie miesiąca


hmtoggle_plus1        Otwarcie miesiąca


 

Akademia Symfonii

Kurs - Zamykanie okresów - Symfonia Finanse i Księgowość*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Przeszacowanie walut

Przeszacowanie walut można wykonać jedynie dla kont oznaczonych w planie kont jako walutowe.

 

Wyjątek stanowi konto bilansowe walutowe, na którym została włączona opcja Wyłącz prowadzenie rozrachunków i kontroluj ręczną rejestrację. Zaznaczenie tego atrybutu spowoduje, że dane konto mimo zapisów walutowych nie może być przeszacowywane na koniec roku lub miesiąca i nie można prowadzić na nim rozrachunków.

 

Operacja ta polega na obliczeniu i zaksięgowaniu różnic kursowych dla zapisów, w których kwoty wyrażone były w walutach obcych. Wykonanie tej operacji umożliwia wycenę walut i transakcji walutowych na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

Przeszacowanie walut jest dokonywane wyłącznie dla dokumentów zaksięgowanych. Dokumenty z bufora są pomijane.

 

Przeszacowanie walut można przeprowadzić dla jednego lub więcej kont, a także dla zapisów wchodzących do transakcji na danym koncie.

 

W przypadku transakcji walutowych program obsługuje wyłącznie przeszacowanie na koniec roku. Konta walutowe można przeszacowywać zarówno na koniec roku, jak też ewentualnie na koniec miesiąca.

 

Przeszacowanie walut odwracalne (metodą podatkową)

Operacje odwracalnej wyceny walut (metoda podatkową) dostępne są w w oknie otwieranym z menu Rok > Wycena walut (odwracalna).

 

Przeszacowanie walut nieodwracalne (metodą bilansową)

hmtoggle_plus1        Przeszacowanie walut


hmtoggle_plus1        Korekta przeszacowania walut


hmtoggle_plus1        Prognoza przeszacowania walut


 

Praca na przełomie roku

Na przełomie roku program pozwala na jednoczesną pracę w dwóch latach obrachunkowych. Jest to zgodne z obowiązującą ustawą o rachunkowości. Pracując na przełomie lat, masz możliwość:

zamknięcia roku obrachunkowego na ostatni dzień roku (zamknięcie może być wykonane w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia roku. Moduł wykonuje automatyczne przeksięgowania z kont wynikowych na konto wyniku finansowego. W okresie pomiędzy zamknięciem a zatwierdzeniem roku można wprowadzać dokumenty (np. korekty pokontrolne);

wprowadzenia przewidzianych ustawą zmian w systemie księgowości firmy (można zmienić np. konta syntetyczne oraz analityczne lub wybrać inny rachunek kosztów);

zatwierdzenia roku i zatwierdzenia bilansu otwarcia (ostateczne zamknięcie roku i zatwierdzenie bilansu otwarcia, bez możliwości wprowadzania późniejszych zmian);

otwarcia roku (możesz otworzyć nowy rok i rozpocząć pracę natychmiast po jego rozpoczęciu. Do nowego roku automatycznie przenoszą się rozrachunki).

 

Akademia Symfonii

Kurs - Przygotuj się na zamknięcie roku finansowego z Symfonią*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Akademia Symfonii

Kurs - Zamknięcie roku w Symfonia Finanse i Księgowość*

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

hmtoggle_plus1        Zamknięcie roku


hmtoggle_plus1        Zatwierdzenie roku


 

Otwieranie nowego roku

Zakładając nowy rok można wprowadzić modyfikacje:

w planie kont (można usuwać i dodawać konta);

w układzie bilansu oraz rachunku zysków i strat;

w zdefiniowanych przez użytkownika typach dokumentów (można usunąć stare typy i dodać nowe);

w definicjach rejestrów (można zablokować stare rejestry i dodać nowe);

w kartotekach (można usunąć zbędne pozycje, z wyjątkiem kartoteki Kontrahenci stali).

Moment otwierania nowego roku powinien być dokładnie przemyślany. Jeśli planujesz dokonanie większych zmian w ustawieniach modułu, warto utworzyć nowy rok odpowiednio wcześniej, np. W listopadzie lub na początku grudnia. Nie należy wówczas generować od razu bilansu otwarcia, lecz spokojnie wprowadzić zmiany w planie kont oraz przyporządkować konta do właściwych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Jeśli dokonujesz w planie kont zmian w obrębie kont wynikowych, musisz pamiętać, że moduł nie będzie mógł automatycznie wygenerować stanu tych kont na początku roku. Dla prawidłowego obliczenia rachunku zysków i strat będziesz musiał wprowadzić ręcznie kwoty w kolumnie stan za ubiegły rok w tym zestawieniu. Kwoty te będziesz musiał wpisać tylko jeden raz.

Po zmianie rachunku kosztów lub dokonaniu zmian w planie kont należy sprawdzić ustawienia kont specjalnych - niektóre z wcześniejszych ustawień mogą być nieaktualne. Należy również sprawdzić, czy wszystkie konta są poprawnie przypisane do pozycji w bilansie i rachunku zysków i strat.

 

Nie powinno się wprowadzać zmian w definicjach kont rozrachunkowych, na których są nierozliczone transakcje. Konsekwencją zmian będzie utrata ciągłości rozrachunków.

 

Warto przejrzeć rejestry VAT i zablokować te, które nie są już używane. Nazwy rejestrów zablokowanych nie będą się pojawiały na listach wyboru i w zestawieniu rejestrów.

Kartoteka kontrahentów stałych, pracowników, rachunków, urzędów jest wspólna dla wszystkich lat i zmiany są widoczne w każdym wybranym do pracy roku obrachunkowym, natomiast kartoteka kontrahentów incydentalnych nie jest przenoszona do nowego roku (jest czyszczona w nowym roku).

Wszystkie słowniki są kopiowane z poprzedniego roku w momencie zakładania nowego roku. Po założeniu danego roku pozycje w kartotece dodane w innym roku będą widoczne tylko w tym roku, w którym zostały dodane.

Zbędne pozycje z kartoteki pracowników, urzędów, rachunków bankowych lub słowników możesz usunąć pod warunkiem, że nie masz z nimi nierozliczonych transakcji. Zmiany dokonane w tych kartotekach dotyczyć będą tylko nowego roku.

W kartotece kontrahentów nie wolno usuwać tych pozycji, dla których były dokonywane jakiekolwiek księgowania we wszystkich latach działalności. Usunięcie takich pozycji uniemożliwi prawidłowe sporządzanie zestawień z innych lat działalności.

 

hmtoggle_plus1        Nowy rok


hmtoggle_plus1        Wybór roku


hmtoggle_plus1        Usuwanie roku


hmtoggle_plus1        Długość roku


 

Zobacz także:

Bilans otwarcia dla kolejnych lat działalności