Strona startowa

Drukuj

Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy

Okresy sprawozdawcze

W programie mogą być jednocześnie otwarte dwa okresy sprawozdawcze. Oznacza to, że jeśli nie było jeszcze żadnych księgowań w okres o dwa miesiące późniejszy, możesz zaksięgować dokument w okres poprzedni lub w dwa okresy jednocześnie (np. jeżeli dokument wpłynął w grudniu, ale jego koszty są związane z przychodami listopadowymi, możesz wprowadzić dokument z datą grudniową, ale przypisać do okresu sprawozdawczego ”XI”).

 

hmtoggle_plus1        Zamknięcie miesiąca


hmtoggle_plus1        Otwarcie miesiąca


 

Przeszacowanie walut

Przeszacowanie walut można wykonać jedynie dla kont oznaczonych w planie kont jako walutowe.

 

Wyjątek stanowi konto bilansowe walutowe, na którym została włączona opcja Wyłącz prowadzenie rozrachunków i kontroluj ręczną rejestrację. Zaznaczenie tego atrybutu spowoduje, że dane konto mimo zapisów walutowych nie może być przeszacowywane na koniec roku lub miesiąca i nie można prowadzić na nim rozrachunków.

 

Operacja ta polega na obliczeniu i zaksięgowaniu różnic kursowych dla zapisów, w których kwoty wyrażone były w walutach obcych. Wykonanie tej operacji umożliwia wycenę walut i transakcji walutowych na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

Przeszacowanie walut jest dokonywane wyłącznie dla dokumentów zaksięgowanych. Dokumenty z bufora są pomijane.

 

Przeszacowanie walut można przeprowadzić dla jednego lub więcej kont, a także dla zapisów wchodzących do transakcji na danym koncie.

 

W przypadku transakcji walutowych program obsługuje wyłącznie przeszacowanie na koniec roku. Konta walutowe można przeszacowywać zarówno na koniec roku, jak też ewentualnie na koniec miesiąca.

 

hmtoggle_plus1        Przeszacowanie walut


hmtoggle_plus1        Korekta przeszacowania walut


hmtoggle_plus1        Prognoza przeszacowania walut


 

Praca na przełomie roku

Na przełomie roku program pozwala na jednoczesną pracę w dwóch latach obrachunkowych. Jest to zgodne z obowiązującą ustawą o rachunkowości. Pracując na przełomie lat, masz możliwość:

zamknięcia roku obrachunkowego na ostatni dzień roku (zamknięcie może być wykonane w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia roku. Moduł wykonuje automatyczne przeksięgowania z kont wynikowych na konto wyniku finansowego. W okresie pomiędzy zamknięciem a zatwierdzeniem roku można wprowadzać dokumenty (np. korekty pokontrolne);

wprowadzenia przewidzianych ustawą zmian w systemie księgowości firmy (można zmienić np. konta syntetyczne oraz analityczne lub wybrać inny rachunek kosztów);

zatwierdzenia roku i zatwierdzenia bilansu otwarcia (ostateczne zamknięcie roku i zatwierdzenie bilansu otwarcia, bez możliwości wprowadzania późniejszych zmian);

otwarcia roku (możesz otworzyć nowy rok i rozpocząć pracę natychmiast po jego rozpoczęciu. Do nowego roku automatycznie przenoszą się rozrachunki).

 

hmtoggle_plus1        Zamknięcie roku


hmtoggle_plus1        Zatwierdzenie roku


 

Otwieranie nowego roku

Zakładając nowy rok można wprowadzić modyfikacje:

w planie kont (można usuwać i dodawać konta);

w układzie bilansu oraz rachunku zysków i strat;

w zdefiniowanych przez użytkownika typach dokumentów (można usunąć stare typy i dodać nowe);

w definicjach rejestrów (można zablokować stare rejestry i dodać nowe);

w kartotekach (można usunąć zbędne pozycje, z wyjątkiem kartoteki Kontrahenci stali).

Moment otwierania nowego roku powinien być dokładnie przemyślany. Jeśli planujesz dokonanie większych zmian w ustawieniach modułu, warto utworzyć nowy rok odpowiednio wcześniej, np. W listopadzie lub na początku grudnia. Nie należy wówczas generować od razu bilansu otwarcia, lecz spokojnie wprowadzić zmiany w planie kont oraz przyporządkować konta do właściwych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Jeśli dokonujesz w planie kont zmian w obrębie kont wynikowych, musisz pamiętać, że moduł nie będzie mógł automatycznie wygenerować stanu tych kont na początku roku. Dla prawidłowego obliczenia rachunku zysków i strat będziesz musiał wprowadzić ręcznie kwoty w kolumnie stan za ubiegły rok w tym zestawieniu. Kwoty te będziesz musiał wpisać tylko jeden raz.

Po zmianie rachunku kosztów lub dokonaniu zmian w planie kont należy sprawdzić ustawienia kont specjalnych - niektóre z wcześniejszych ustawień mogą być nieaktualne. Należy również sprawdzić, czy wszystkie konta są poprawnie przypisane do pozycji w bilansie i rachunku zysków i strat.

 

Nie powinno się wprowadzać zmian w definicjach kont rozrachunkowych, na których są nierozliczone transakcje. Konsekwencją zmian będzie utrata ciągłości rozrachunków.

 

Warto przejrzeć rejestry VAT i zablokować te, które nie są już używane. Nazwy rejestrów zablokowanych nie będą się pojawiały na listach wyboru i w zestawieniu rejestrów.

Kartoteka kontrahentów stałych, pracowników, rachunków, urzędów jest wspólna dla wszystkich lat i zmiany są widoczne w każdym wybranym do pracy roku obrachunkowym, natomiast kartoteka kontrahentów incydentalnych nie jest przenoszona do nowego roku (jest czyszczona w nowym roku).

Wszystkie słowniki są kopiowane z poprzedniego roku w momencie zakładania nowego roku. Po założeniu danego roku pozycje w kartotece dodane w innym roku będą widoczne tylko w tym roku, w którym zostały dodane.

Zbędne pozycje z kartoteki pracowników, urzędów, rachunków bankowych lub słowników możesz usunąć pod warunkiem, że nie masz z nimi nierozliczonych transakcji. Zmiany dokonane w tych kartotekach dotyczyć będą tylko nowego roku.

W kartotece kontrahentów nie wolno usuwać tych pozycji, dla których były dokonywane jakiekolwiek księgowania we wszystkich latach działalności. Usunięcie takich pozycji uniemożliwi prawidłowe sporządzanie zestawień z innych lat działalności.

 

hmtoggle_plus1        Nowy rok


hmtoggle_plus1        Wybór roku


hmtoggle_plus1        Usuwanie roku


hmtoggle_plus1        Długość roku


 

Zobacz także:

Bilans otwarcia dla kolejnych lat działalności