Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy > Rok obrachunkowy

Drukuj

Rok obrachunkowy

Rok obrachunkowy w Symfonii nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym, ale musi rozpoczynać się pierwszego, a kończyć ostatniego dnia miesiąca. Długość roku obrachunkowego musi mieścić się w zakresie od 1 do 23 miesięcy.

 

Datę początku i końca roku obrachunkowego określa się przy rozpoczynaniu pracy z programem, podczas zakładania firmy, a także podczas zakładania kolejnych lat obrachunkowych w istniejącej firmie. Można zmienić datę końca istniejącego roku obrachunkowego.

Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy - zmiana długości roku >>

 

 

Daty przyjęte jako początek i koniec roku obrachunkowego będą podstawą do sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat oraz sprawdzania poprawności wpisywania dat na rejestrowanych w programie dokumentach księgowych. W przypadku wykrycia daty nie mieszczącej się w dopuszczalnym zakresie pojawi się odpowiedni komunikat, a zaksięgowanie dokumentu będzie możliwe dopiero po poprawieniu błędu.

 

Identyfikator roku to ciąg znaków, który zostanie użyty do utworzenia katalogu roku.

Zaleca się wpisanie jako identyfikatora numeru roku (np. 2009 albo 2009_01 dla przedłużonego roku obrachunkowego).

 

Wskazówka

Jeżeli rozpoczynasz pracę z programem w trakcie roku obrachunkowego twojej firmy, jako datę początku roku obrachunkowego podaj datę początkową roku podatkowego firmy, a nie datę rozpoczęcia pracy z programem.