Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy > Nowy rok (okno dialogowe)

Drukuj

Nowy rok (okno dialogowe)

Dialog Nowy rok otwiera się po wybraniu polecenia z menu Rok > Nowy rok.

 

Elementy okna

Rachunek kosztów

Umożliwia wybór układu rachunku kosztów w otwieranym roku. Program podpowiada układ w jakim prowadzony był rachunek kosztów w roku poprzednim.

 

Status firmy

Określ czy firma spełnia warunki sprawozdawcze dla jednostki małej lub mikro, w przeciwnym razie pozostaw ustawienie jednostka Inna. Należy pamiętać o wybraniu układu bilansu oraz rachunku zysków i strat adekwatnego do statusu.

 

Nazwa roku

Zawiera nazwę roku podpowiedzianą przez program. Możesz ją zmieniać według własnych wymagań.

 

Początek roku

Zawiera datę początku nowego roku obrachunkowego. Wynika ona z kontynuacji działalności w stosunku do poprzedniego roku.

 

Koniec roku

Zawiera datę końca nowego roku obrachunkowego. Wprowadzona data powinna być ostatnim dniem miesiąca.

 

Numeracja dziennika

Ustawienie sposobu numeracji dziennika księgowań jako numeracja Miesięczna lub Roczna. Ustawienie dla aktualnie wybranego roku obrachunkowego można podejrzeć na oknie Informacje o działalności firmy.

 

Przyciski poleceń:

Utwórz – powoduje utworzenie zbiorów niezbędnych do ewidencjonowania nowego roku obrachunkowego zgodnie z ustalonymi powyżej parametrami.

Anuluj – zamyka dialog bez wykonywania operacji