Ustawienia > Parametry stałe > Konta specjalne

Drukuj

Konta specjalne

Przed rozpoczęciem księgowań należy ustalić konta specjalne, które program wykorzystuje do automatycznych księgowań. Okno Konta specjalne pojawi się po wybraniu Ustawienia > Parametry stałe > Konta specjalne.

 

img_fk_183

 

Są to konta:  

Różnice kursowe Wn i Ma

Symfonia Finanse i Księgowość rozróżnia transakcję walutową (np. należności i zobowiązania – rozliczenie różnic kursowych przy zapłacie) od zapisu walutowego (np. kwota na walutowym koncie bankowym – przeszacowanie wg kursu na koniec okresu). Ma to wypływ na sposób rozliczania różnic kursowych.

 

Różnice kursowe podatkowe >>

Typy kont - konta walutowe >>

 

Różnice kursowe z wyceny Wn i Ma

Konta specjalne przeznaczone dla wyceny odwracalnej walut.

Wycena walut (odwracalna) >>

 

Przychody przyszłych okresów

Na konto Przychody przyszłych okresów, podane przez użytkownika w ustawieniach, wyksięgowywane są różnice kursowe powstałe przy przeszacowaniu walut na koniec roku.

 

Konto do księgowania odsetek Wn i Ma

W Symfonii rozliczanie odsetek ustawowych odbywa się automatycznie. W oknie Konta specjalne należy przed rozpoczęciem księgowań podać odpowiednie numery kont.

 

Definiując konta, na które odprowadzane będą odsetki ustawowe, należy podać oddzielnie konto dla strony Wn i Ma, nawet wtedy, gdy przeksięgowania są na to samo konto.

 

Konto "Wynik finansowy"

Konto Wynik finansowy uczestniczy w automatycznych księgowaniach na koniec roku obrotowego przy przeksięgowaniu kont wynikowych. Konto musi być kontem syntetycznym bez dołączonych kont analitycznych. Należy podać jego numer przed rozpoczęciem księgowań w oknie Konta specjalne.

 

Konto Wynik finansowy (860) naliczane jest przez program w tle i odnoszone do rachunku zysków i strat automatycznie. Oznacza to, że nie należy księgować na nim strat i zysków nadzwyczajnych. Straty i zyski nadzwyczajne powinny być księgowane na oddzielnych kontach syntetycznych.

Na konto 860 nie należy księgować żadnych kwot poza wyksięgowaniem zeszłorocznego zysku lub straty. Program nie blokuje wprawdzie księgowań na konto 860, ale jest ono zarezerwowane wyłącznie do automatycznych operacji obliczeniowych.

 

Jeżeli zdecydujesz się na przeprowadzenie jakiegoś księgowania na koncie 860, zostanie podany nieprawidłowy wynik finansowy i będziesz musiał obliczyć rachunek zysków i strat ręcznie, na podstawie obrotów kont.

Na koncie 860 może być przechowywany nierozliczony wynik finansowy z poprzedniego roku obrachunkowego. Musisz go jednak, zgodnie z przepisami, przeksięgować na konto Rozliczanie wyniku finansowego na ostatni dzień roku obrachunkowego przed zamknięciem roku.

Na koncie tym można także uwzględniać zalecenia pokontrolne związane z korektą wyniku finansowego, a przesunięte w czasie w stosunku do końca roku rozrachunkowego.

 

W Symfonii bilans otwarcia roku następnego jest niezależny od rozliczenia wyniku finansowego. Po zatwierdzeniu wyniku finansowego z poprzedniego roku można wydać polecenie przeksięgowania konta 860.

 

Rozliczenie kosztów zespołu "4"

Konto Rozliczenie kosztów zespołu "4" uczestniczy w automatycznych księgowaniach na koniec roku obrotowego przy przeksięgowaniu kont wynikowych. Konto musi być kontem syntetycznym bez dołączonych kont analitycznych. Należy podać jego numer przed rozpoczęciem księgowań w oknie Konta specjalne.

 

Konto księgowania bilansującego dekret

W oknie dokumentu specjalnego w walucie obcej, podczas przejścia z rejestrów VAT na dokument w systemie, automatycznie wyliczana jest kwota dopełniająca (bilansująca) dekret w PLN oraz wpisywana w zapisie odpowiedniego konta księgowego – takiego, które zostało wcześniej określone przez użytkownika w pozycji Konto księgowania bilansującego dekret (Wn, Ma).

 

Do dekretacji faktury VAT w walucie obcej stosuje się dwa rodzaje kursów walutowych:

kursu według ustawy o podatku dochodowym – do księgowania kwoty netto i kwoty brutto,

kursu według ustawy o podatku od towarów i usług – do księgowania kwoty VAT.

 

W niektórych przypadkach kursy te mogą się różnić. Ponieważ w takiej sytuacji zapis księgowy w PLN nie bilansowałby się, moduł automatycznie (podczas przejścia z rejestrów VAT na dokument) wylicza kwotę dopełniającą (bilansującą) dekret w PLN i podpowiada konto do zaksięgowania kwoty potrzebnej do zbilansowania dekretu w złotych. Jest to konto specjalne, zdefiniowane przez użytkownika w tym obszarze ustawień.

 

Kwoty na konta księgowania bilansującego dekret w PLN dla faktur wielowalutowych są ujmowane zawsze wartościami dodatnimi i po właściwej – bilansującej – stronie konta.

 

Konta działają tylko dla typów dokumentów zdefiniowanych jak Dokument specjalny w walucie obcej (dla dokumentu specjalnego sprzedaży w walucie obcej, dokumentu specjalnego zakupu w walucie obcej, dokumentu specjalnego z samoopodatkowaniem oraz ich korekt).

 

Mogą być również wykorzystywane przy księgowaniu dokumentów przychodzących z Integracji lub innego programu Symfonia.

 

Konta kręgu kosztów

Jeśli wybrałeś "4" i "5", a rachunek zysków i strat prowadzisz wg "4", to program może automatycznie kontrolować krąg kosztów.

Jeżeli podasz w oknie Konta specjalne numery kont wchodzących w krąg kosztów, będziesz mógł kontrolować wszystkie koszty wchodzące i wychodzące poza ten krąg. Po podaniu numerów kont wchodzących w krąg kosztów, jeżeli w księgowanym dokumencie kwota jednej ze stron zapisu będzie księgowana na konto zdefiniowane w ustawieniach, a po drugiej stronie na inne konto, program oznaczy taki zapis specjalną cechą – "zapis poza kręgiem kosztów".

Zestawienie takich dokumentów można otrzymać wykonując raport Zapisy poza kręgiem kosztów.

 

Jeżeli prowadzisz "4" i "5" oraz rachunek kosztów wg "4" i "5", definiując konta kręgu kosztów uwzględnij konto 490.

 

W programie można włączyć/wyłączyć wyświetlanie potwierdzenia operacji przy księgowaniu dokumentu wychodzącego poza krąg kosztów.

Ustawienia - Potwierdzenie operacji>>

 

Zobacz także:

Zestawienie automatycznych księgowań