Rozrachunki > Rozliczenia masowe

Drukuj

Rozliczenia masowe

Mechanizm rozliczeń masowych umożliwia zbiorcze rozliczenie transakcji – należności i zobowiązań - zaksięgowanych na różnych kontach, z pominięciem podawania konta księgowego w dekrecie.

Mechanizm pozwala na szybkie i precyzyjne wyszukiwanie transakcji do rozliczenia, ułatwiając pracę podczas rozliczania dużych kwot za liczne transakcje.

 

Rozliczeniem masowym będziemy nazywać rozliczenie dokonane przy użyciu mechanizmu rozliczeń masowych.

 

Okno otwiera się po wybraniu Dokumenty > Wprowadzanie > DP Dokument prosty lub WB Wyciąg bankowy a następnie kliknięciu przycisku Rozliczenia.

 

W oknie można szybko rozliczyć płatnością kontrahenta znaczącą ilość transakcji, które zostały zapisane na różnych kontach księgowych. Mechanizm rozliczeń masowych funkcjonuje równolegle z metodą rozliczania transakcji, która jest wywoływana przyciskiem Rozrachunki (w oknach dokumentów).

 

W procesie rozliczenia masowego przeprowadzane są następujące operacje:

Wyszukanie klienta, który dokonał płatności;

Znalezienie transakcji do rozliczenia za które płaci klient np. po numerze klienta, konta, treści faktury;

Utworzenie nowej transakcji, jeżeli klient dokonał nadpłaty lub przedpłaty;

Wprowadzenie konta księgowego i rozksięgowanie przez system płatności na wiele kont.

 

Aby skorzystać z rozliczenia masowego nie trzeba wpisywać w dekrecie ani numeru konta, ani kwoty.

 

Jeżeli w dokumencie wpisano numer konta lub numer kontrahenta, wówczas okno Rozliczenia masowe jest automatycznie napełniane nierozliczonymi transakcjami danego kotrahenta. Transakcje te pojawią się po przeciwnej stronie niż strona z dokumentu (z której nastąpiło przejście do rozliczeń masowych). Rozliczeń można dokonywać niezależnie od numeru konta, na którym znajdują się transakcje.

Jeżeli użytkownik rozliczył już jakieś transakcje, a następnie ponawia wyszukiwanie, ale według innych parametrów, to rozliczone wcześniej transakcje nie znikają z wyświetlanej na ekranie listy. W przypadku, gdy z pozostałej do rozliczenia kwoty ma być utworzona nowa transakcja, należy zaznaczyć pole Nowa transakcja i podać numer konta, na którym powinna być ona zaksięgowana. Po dokonaniu rozliczeń w oknie Masowe rozliczenia i powrocie do dokumentu, moduł automatycznie wykonuje rozksięgowania na właściwe konta księgowe.

Za pomocą mechanizmu rozliczeń masowych można również wprowadzić cały dokument. Z pustego dokumentu typu WB lub DP, należy uruchomić przycisk Rozliczenia masowe, dokonać niezbędnych rozliczeń i zapisać zmiany. Rozksięgowania wykonają się automatycznie po powrocie do dokumentu.

 

Okno Rozliczenia masowe jest dostępne wyłącznie dla dokumentów typu Wyciąg bankowy i Dokument prosty.

 

Jeżeli podczas wprowadzania dokumentu typu Wyciąg Bankowy użytkownik najpierw wprowadzi kwoty i dekrety na zapisach, a następnie będzie chciał skorzystać z mechanizmu rozliczeń masowych, to przy pierwszym wejściu w opcję rozliczeń (przycisk Rozliczenia) program wykona automatyczny zapis dokumentu i nada nowe transakcje pozostałym dekretom z kontami rozrachunkowymi. W takiej sytuacji, aby skorzystać z masowych rozliczeń przy kolejnych rozliczeniach, należy na początku zdjąć zaznaczenie nowej transakcji (w oknie Edycja rozrachunków, w polu Nowa transakcja).

 

Jeżeli zapis w dokumencie posiada rozrachunki (rozliczenie lub nową transakcję), wówczas nie można przejść do okna Rozliczenia masowe.

 

Mechanizm rozliczeń masowych nie pozwala na rozliczanie transakcji walutowych.

 

Wygląd okna Rozliczenia masowe jest podobny do okna Rozrachunki (patrz: Lista rozrachunków – okno Rozrachunki).

 

Jeżeli zaznaczysz niektóre pozycje – znakiem cxb1 w pierwszej lewej kolumnie, to przeprowadzane działania będą dotyczyły tylko tych elementów (zasada ta nie dotyczy rozliczeń w oparciu o metodą FIFO lub LIFO – patrz: opis poniżej). Wyświetlanie/ukrywanie kolumn w oknie można zdefiniować klikając prawym przyciskiem myszy na wierszu nagłówka listy rozliczeń, a po ukazaniu się tablicy nazw kolumn, wskazaniu znakiem Marker10 kolumn do wyświetlania w oknie. Do ustawiania wyświetlanych kolumn służy również skrót klawiszy Alt+O (pierwsza lewa kolumna nie wymaga ustawień – jest wyświetlana zawsze). Ponadto do zaznaczania transakcji można wykorzystywać:

Shift(przytrzymywany)+kliknięcie na wybranych pozycjach kolumny do zaznaczania (pierwsza lewa kolumna) zaznacza kilka, kilkanaście i więcej rozliczeń,

F7 – zaznacza wszystkie pozycje niezaznaczone\odznacza wszystkie pozycje zaznaczone,

F8 – zaznacza pozycje niezaznaczone i przechodzi do następnej pozycji,

kliknięcie zazn (nagłówek kolumny do zaznaczania) lub Ctrl+O – działają na zbiorze wszystkich rozliczeń, zaznaczając lub usuwając zaznaczenia. Wszystkie rozliczenia można jeszcze zaznaczyć skrótem klawiszy Ctrl+A.

 

Klawisze skrótów >>

 

Lewy panel okna – Wybory – pozwala na wybór grupy rozliczeń; w programie predefiniowane są wszystkie rozliczenia, ale użytkownik może definiować własne zbiory (dodawać, usuwać, modyfikować). Wystarczy określić kryteria w oknie Wyszukiwanie rozliczeń i zapisać je, podając wcześniej nazwę w polu Zachowaj jako.

Aby ukryć lewy (przełączyć) panel okna, można skorzystać ze skrótu klawiszy Alt+W.

 

Bezpośrednie przeniesienie akcji do okna Wyszukiwanie rozliczeń, w którym precyzowane były kryteria do rozliczeń masowych (patrz: Kryteria dla rozliczeń – Okno wyszukiwanie rozliczeń) umożliwia:

1.Znak + (otwiera okno bez ustawionych filtrów)

2.Skrót klawiszy Alt+X (otwiera okno z ostatnio zapamiętanymi filtrami)

3.Przycisk Parametry (zaraz nad panelem Wybory).

 

Za pomocą mechanizmu rozliczeń masowych można również wprowadzić cały dokument. Z pustego dokumentu typu WB lub DP, należy uruchomić przycisk Rozliczenia, dokonać niezbędnych rozliczeń i zapisać zmiany. Rozksięgowania wykonają się automatycznie po powrocie do dokumentu.

 

hmtoggle_plus1        Elementy okna


hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń (na dolnym pasku)

 

Zobacz także:

Raport Rozliczenia

Kryteria dla rozliczeń – okno Wyszukiwanie rozliczeń

Lista rozrachunków – okno Rozrachunki

Prowadzenie rozrachunków

Bilans otwarcia - Wprowadzanie transakcji nierozliczonych

Okno Stan rozliczeń transakcji

Zestawienia rozrachunkowe z poziomu kartotek

Klawisze skrótów