Strona startowa

Drukuj

Zestawienia rozrachunkowe z poziomu kartotek

Podstawowe kartoteki: Kontrahenci, Pracownicy i Urzędy posiadają przydatną funkcję dostępu do rozrachunków z podmiotami.

 

Umożliwia ona korzystanie z różnych, predefiniowanych w programie zestawień rozrachunkowych, dzięki czemu użytkownik może łatwo kontrolować stan swoich należności i zobowiązań wobec kontrahentów (stałych), pracowników i/lub urzędów.
Po wybraniu dowolnego zestawienia otwiera się okno Rozrachunki, w którym można przeprowadzać wszystkie realizowane w nim operacje (patrz: Lista rozrachunków – okno Rozrachunki).

 

Zasady korzystania z zestawień (rozrachunków) są identyczne dla każdej z wyżej wymienionych kartotek, a dostęp do nich możliwy odpowiednio z okien Kartoteka kontrahentów, Kartoteka pracowników i Kartoteka urzędów poprzez:

wybranie przycisku Zestawienia,

użycie skrótu klawiszy Alt+S.

 

Z wywołanego menu Zestawienia wystarczy kliknięciem myszy wskazać potrzebną listę rozrachunków.
Warto zwrócić uwagę, że w oknach kartotek działają liczne Klawisze skrótów, w tym dogodne (jednoliterowe), uruchamiające poszczególne zestawienia rozrachunków – patrz: tabela poniżej:

 

Nazwa zestawiania (funkcji)

Klawisz skrótu
 

Należności nierozliczone wszystkie

N

Należności nierozliczone przeterminowane

P

Należności nierozliczone terminowe

T

Należności rozliczone

R

Należności wszystkie

L

Zobowiązania nierozliczone wszystkie

Z

Zobowiązania nierozliczone przeterminowane

O

Zobowiązania nierozliczone terminowe

I

Zobowiązania rozliczone

W

Zobowiązania wszystkie

B

Wszystkie (należności i zobowiązania)

A

Saldo

S

Wyszukiwanie rozrachunków

U

 

W zestawieniach Należności nierozliczone wszystkie oraz Zobowiązania nierozliczone wszystkie wykazywane są również należności/zobowiązania bez terminu.

 

Zestawienie Saldo pokazuje wszystkie transakcje tworzące saldo wybranego kontrahenta (pracownika lub urzędu); są to transakcje nierozliczone.

 

Zestawienie Wyszukiwanie rozrachunków otwiera od razu okno Rozrachunki i okno Wyszukiwanie rozrachunków do (patrz: Kryteria dla rozrachunków – okno Wyszukiwanie rozrachunków).

 

Zestawienia rozrachunkowe z poziomu kartotek:

obejmują tylko zaznaczone przez użytkownika podmioty (dowolną ich liczbę),

uwzględniają podmioty nieaktywne,

nie dotyczą podmiotów niezatwierdzonych.

 

Zobacz także:
Kartoteki – opis