Strona startowa

Drukuj

Okno Automatyczne księgowanie

Zestawienie automatycznych księgowań otrzymasz po wybraniu polecenia Księgowania automatyczne (menu Raporty > Dokumenty).

 

W oknie Automatyczne księgowania prezentowane są dokumenty księgowane automatycznie przez Symfonię. Są to np. przeksięgowania różnic kursowych.

 

Po ustaleniu parametrów zestawienia pojawi się lista zaksięgowanych dokumentów w porządku chronologicznym. W tabeli zestawione są informacje z dokumentów takie, jak:

 

Elementy okna

Data

Jest to data zaksięgowania dokumentu

Nr

Jest to numer kolejny księgowania

Data dokum

Jest to data wystawienia dokumentu

Numer dokum

Jest to numer własny dokumentu

Treść dokumentu

Jest to tekst wpisany w odpowiednim polu przy wprowadzaniu dokumentu

Symbol

Jest to numer ewidencyjny dokumentu

Sygnatura

Jest to sygnatura osoby księgującej dokument.

Okres

Umożliwia wskazanie okresu sprawozdawczego dla którego ma być utworzona lista księgowań automatycznych.

Razem

Podane są sumy wszystkich zapisów bez księgowań równoległych oraz z uwzględnieniem księgowania równoległego.

 

Przyciski poleceń

Stwórz listę – umożliwia przygotowanie zestawienia księgowań automatycznych. Po wybraniu tego przycisku należy określić początek i koniec okresu, który będzie przeglądany (można w ten sposób zestawić dane z całego roku).

Zamknij – zamyka okno przeglądania księgowań automatycznych.

 

Zobacz także:

Przeglądanie zestawionego raportu