Kartoteki > Kartoteka Pracownicy

Drukuj

Kartoteka pracowników

Kartoteka ta grupuje dane dotyczące pracowników.

Okno kartoteki pracowników podzielone jest na dwie główne części. Dzielącą je linię można przesuwać, zmieniając odpowiednio wielkość części okna. W lewej części okna prezentowane są kryteria wyboru wyszukiwania. W prawej części prezentowane są, w postaci listy, wszystkie lub wybrane pozycje listy pracowników.

 

Lewa część okna

Przycisk poleceń Pracownicy otwiera okno Wybór pracowników, w którym mamy możliwość wyboru wyświetlanych pozycji oraz zapisania wyboru pod własną nazwą do wielokrotnego wykorzystania przez funkcję Zachowaj jako:.Zapamiętanie najczęściej używanych kryteriów wyszukiwania powoduje, że będą mogły być one wybierane na drzewku zakładki Wybory umieszczonej z lewej strony listy kontrahentów pod gałęzią predefiniowaną Pracownicy – wszyscy.

 

Prawa część okna

Tu znajduje się lista prezentująca wszystkich pracowników, spełniających wskazane kryteria wyszukiwania.

Szukaj – za pomocą rozwijanej listy można określić w jakich danych będzie szukany ciąg znaków. Do przeszukania kartoteki pracowników można wybrać pola takie jak: kod pracownika, imię, nazwisko, miejscowość, rejon, PESEL czy NIP. Na liście wyświetleni zostaną ci pracownicy, którzy w wybranych polach posiadają wyszukiwaną frazę.

Nowy pracownik (Ctrl+plus z klawiatury numerycznej) – otwiera okno Pracownik umożliwiające wprowadzenie nowego kontrahenta.

clip0009 – polecenie służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na niezaznaczone lub z niezaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.

Kod, Nazwisko, imię, Miejscowość – dane identyfikujące pracownika.

 

Zakładki widoczne w dole okna:

Wydruki – otwiera okno Drukuj.

Zestawienia – otwiera Zestawienia rozrachunkowe z poziomu kartotek.

Operacje – wyświetla listę operacji dostępnych w kartotece.

 

Lista operacji

Eksport danych – Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego

Import danych – Polecenie odczytuje z pliku tekstowego kolejne pozycje i wstawia je do aktywnej kartoteki.

Ustawianie znacznika – Umożliwia ustawianie znacznika dla wybranych elementów kartoteki Pracownicy.

Zmiana aktywności – Na liście stanów aktywności należy wybrać aktywność dla wybranej grupy elementów kartoteki. Aby zatwierdzić wybór, należy wybrać przycisk OK.

Nadaj pozycję – Umożliwia nadanie pozycji wybranym elementom kartoteki.

Usuwanie pracowników – Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie pracowników. Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.

 

Wskazówki

Aby uwidocznić kolumny, które mają pojawić się na liście, należy kliknąć prawym klawiszem myszy w polu tytułu w dowolnej kolumnie i zaznaczyć znakiem is-V_mark w wywołanym okienku – spisie nazw kolumn – pożądane nazwy. Okienko spisu kolumn można również wywołać używając skrótu klawiszy Alt+O.

Aby ukryć lewy (przełączyć) panel okna można skorzystać ze skrótu klawiszy Alt+W.

 

Zobacz również:

Klawisze skrótów