Strona startowa

Drukuj

Zakładka Wybór

Zakładka Wybór umożliwia przeglądanie, porządkowanie i wyszukiwanie pozycji kartoteki według określonych przez użytkownika kryteriów.

Program zawiera narzędzia do definiowania wyborów oraz wybór predefiniowany – wszyscy. Kliknięcie na kryterium oznaczone jako wszyscy wyświetla wszystkie pozycje listy. Wyboru tego nie można usunąć.

Każdy zdefiniowany przez użytkownika wybór może być zapisany pod własną nazwą do wielokrotnego wykorzystania przez funkcję Zachowaj jako: w oknie Wybór wyświetlanych pozycji, a jego definicja może być przez użytkownika zmieniana w zależności od potrzeb.

Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z kryterium wyboru wskazanym na drzewku, następuje po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter.

 

Polecenia w panelu Wybory

Ponad listą kryteriów znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające uruchamianie procesu definiowania i usuwania kryteriów wyszukiwania oraz przycisk zmieniający wygląd okna:

+ (klawisz skrótu: Alt + X) – umożliwia stworzenie nowego kryterium wyszukiwania. Po wybraniu tego przycisku pojawi się okno Wybór wyświetlanych pozycji, gdzie możesz określić warunki wyszukiwania i wpisać nazwę kryterium i pod jakim ma zostać zapisana.

- (klawisz skrótu: Delete) – powoduje usunięcie wskazanego kryterium wyszukiwania z listy kryteriów.

x – powoduje zminimalizowanie pola Wybory do zakładki widocznej w dolnej części okna. Kliknięcie lewym klawiszem myszy na zakładkę powoduje przywrócenie jej pierwotnego wyglądu.

Aby wybrać kryterium wyszukiwania, należy na nim kliknąć. Po wybraniu na liście w lewej części okna odpowiedniego kryterium, w prawej części okna zostaną wyświetlone należące do niego pozycje.

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na liście kryteriów powoduje otwarcie menu kontekstowego z poleceniami dotyczącymi kryteriów. Mamy tutaj możliwość wyboru:

Usuń lub Delete powoduje usunięcie z listy podświetlonego uprzednio kryterium.

Edytuj wybór lub Ctrl+Enter dla podświetlonego uprzednio na liście kryterium, umożliwia jego modyfikację.