Kartoteki > Kartoteka Urzędy

Drukuj

Kartoteka Urzędy

Kartoteka Urzędy zawiera informacje przydatne przy wszelkiego rodzaju kontaktach Twojej firmy z takimi urzędami, jak Urząd Skarbowy, GUS, itp.

 

Okno kartoteki urzędów podzielone jest na dwie główne części. Dzielącą je linię można przesuwać, zmieniając odpowiednio wielkość części okna. W lewej części okna prezentowane są kryteria wyboru wyszukiwania. W prawej części prezentowane są, w postaci listy, wszystkie lub wybrane pozycje listy urzędów.

 

Lewa część okna

Przycisk poleceń Urzędy otwiera okno Wybór urzędów, w którym mamy możliwość wyboru wyświetlanych pozycji oraz zapisania wyboru pod własną nazwą do wielokrotnego wykorzystania przez funkcję Zachowaj jako:. Zapamiętanie najczęściej używanych kryteriów wyszukiwania powoduje, że będą mogły być one wybierane na drzewku zakładki Wybory umieszczonej z lewej strony listy urzędów pod gałęzią predefiniowaną Urzędy – wszystkie.

 

Prawa część okna

Tu znajduje się lista prezentująca wszystkie urzędy, spełniające wskazane kryteria wyszukiwania.

Przycisk clip0009 – służy do przełączania/zaznaczenia (z zaznaczonych na niezaznaczone lub z niezaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.

 

Przyciski poleceń:

Nowy urząd (Ctrl + plus z klawiatury numerycznej) – otwiera okno Urząd umożliwiające wprowadzenie nowego urzędu.

Użyj – przenosi dane o wskazanym urzędzie do miejsca wywołania.

Wydruki – otwiera okno Drukuj.

Zestawienia otwiera Zestawienia rozrachunkowe z poziomu kartotek.

Operacje – wyświetla listę operacji dostępnych w kartotece

 

Lista operacji

Eksport danych – Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego

Import danych – Polecenie Import danych odczytuje z pliku tekstowego kolejne pozycje i wstawia je do aktywnej kartoteki.

Ustawianie znacznika – Umożliwia ustawianie znacznika dla wybranych elementów kartoteki Urzędy.

Zmiana aktywności – Na liście stanów aktywności należy wybrać aktywność dla wybranej grupy elementów kartoteki. Aby zatwierdzić wybór, należy wybrać przycisk OK.

Usuwanie urzędów – Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie urzędów. Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.

 

Wskazówki

Aby uwidocznić kolumny, które mają pojawić się na liście, należy kliknąć prawym klawiszem myszy w polu tytułu w dowolnej kolumnie i zaznaczyć znakiem is-V_mark w wywołanym okienku – spisie nazw kolumn – pożądane nazwy. Okienko spisu kolumn można również wywołać używając skrótu klawiszy Alt+O.

Aby ukryć lewy (przełączyć) panel okna można skorzystać ze skrótu klawiszy Alt+W.

 

W oknie kartoteki działają również inne klawisze skrótów.

 

Zobacz także:

Dialog wyboru wyświetlanych pozycji kartoteki

Jak to zrobić – czynności związane z urzędami

Zakładka Wybory

Wybór wyświetlanych pozycji