Deklaracje > Parametry deklaracji

Drukuj

Parametry deklaracji

Okno Parametry deklaracji (Deklaracje [Ctrl+8] > Ustawienia) umożliwia dostosowanie parametrów wyliczania deklaracji:

 

Podatek dochodowy

Rodzaj wariantu RZiS – określa wariant prowadzenia RZiS do jakiego mają być dostosowane formuły pól obliczeniowych deklaracji podatku dochodowego. Domyślnie w programie ustawiony jest wariant kalkulacyjny RZiS. Jeżeli Użytkownik prowadzi w firmie RZiS porównawczy, powinien zmienić ustawienia.

 

Stawka CIT – określa właściwą dla firmy stawkę podatku CIT.

 

Stawka CIT-8E – określa właściwą dla firmy stawkę podatku CIT-8E (estońskiego).

 

Akademia Symfonii

Kurs - Podatek dochodowy w Symfonia Finanse i Księgowość*

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Akademia Symfonii

Kurs - Podatek dochodowy, kompleksowe rozliczenie w Symfonia Finanse i Księgowość*

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Pozostałe

Sposób pobierania danych dla załącznika VAT-ZD – określa czy załącznik VAT-ZD będzie wypełniany automatycznie przez program czy też ręcznie przez użytkownika. W przypadku wypełniania automatycznego, na załączniku VAT-ZD po wybraniu polecenia  wprowadzone zostaną dokumenty sprzedaży z rejestrami: Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych należności oraz Zwiększenie VAT z tytułu zapłaconych należności.

 

Wyświetl ostrzeżenie o nie wygenerowaniu dokumentów korekty dla ulgi na złe długi – ustawienie określa czy program ma sprawdzać przed przygotowaniem deklaracji VAT i JPK, stan przeterminowanych należności i zobowiązań. W przypadku wykrycia braku dokumentów korygujących program zaproponuje przejście do okna Ulga na złe długi.

 

ORD-ZU – określa, czy dla korekty wymagany jest załącznik ORD-ZU:

wymagany – wypełnienie załącznika ORD-ZU będzie wymagane przed wydrukiem deklaracji lub wysyłką e-deklaracji.

niewymagany – przy wydruku lub wysyłce e-deklaracji załącznik ORD-ZU nie zostanie dołączony nawet, gdy został wypełniony przez użytkownika.

 

Metoda wyliczenia kwoty VAT dla VIU-DO – określa w jaki sposób wyliczana będzie kwota VAT dla deklaracji VIU-Do. Do wyboru dostępne jest wyliczenie kwoty VAT dla VIU-DO jako:

Suma VAT z poszczególnych dokumentów (ustawienie domyślne),

VAT od postawy opodatkowania.

 

Przy ustawieniu VAT od podstawy opodatkowania, na raporcie Procedura OSS widoczne będzie oznaczenie komórki z informacją, że "w wyniku zaokrągleń VAT wyliczony od podstawy opodatkowania może być różny od sumy VAT z poszczególnych dokumentów".

img_fk_197