Funkcje modułu Produkcja > Karty technologiczne > Nowa karta

Drukuj

Nowa karta

Aby utworzyć kartę technologiczną należy wybrać kolejno kartotekę Technologia > Nowa karta.

 

img_29

 

Przyciski okna karty technologicznej:

Edytuj – uruchamia tryb edycyjny karty technologicznej.        

Anuluj – cofnięcie wprowadzonych zmian.

Zapisz – zapisanie wprowadzonych zmian.

Zmień status – zmiana statusu karty. Wybór opcji: Anuluj kartę, Robocza, Zatwierdź.

Anulowanie karty spowoduje, że karta nie będzie możliwa do edycji. Karta taka będzie widoczna na liście kart wszystkich w trybie tylko do odczytu. Status Robocza ustawiany jest dla karty niekompletnej, wymagającej uzupełnienia. Zmiana statusu karty na Zatwierdzona zatwierdza ją i umożliwia jej wykorzystanie w procesie produkcyjnym.

Domyślna – funkcja za pomocą, której karta technologiczna ustawiona jest, jako domyślna technologia produkcji wyrobu.

 

Przy zmianie kodu produktu w istniejącej już karcie technologicznej, program zweryfikuje czy karta jest domyślną kartą jeśli tak to karta zostanie odpięta od kartoteki poprzedniego indeksu.     

 

Import BOM – zaimportowanie listy magazynowej z pliku tekstowego. Przykład pliku znajduje się w katalogu instalacyjnym modułu, w folderze Dokumentacja.

Założenia dla pliku importu: plik z rozszerzeniem csv, tekst rozdzielany średnikami, magazyn źródłowy zostanie pobrany z ustawień.

Kolumny w pliku:

Kod towaru (z modułu Symfonia ERP Handel)

KOD 2 (pomocniczy, może być pusty)

Nazwa towaru

Ilość (w jednostce ewidencyjnej).

 

Kod importowanego składnika musi być taki sam jak kod towaru w module Symfonia ERP Handel.

 

Pobierz ceny – funkcja uaktualniająca ceny materiałów na podstawie ceny zakupu widocznej w kartotece towaru modułu Symfonia ERP Handel. Uaktualniane są tylko te pozycje karty, dla których cena magazynowa jest większa od 0.

Utwórz zlecenie – funkcja umożliwiająca tworzenie zlecenia na wyprodukowanie podanej partii wyrobów z pominięciem planu produkcyjnego.

 

Tworzenie zleceń z pominięciem planu produkcyjnego możliwe jest tylko przy wyłączonym harmonogramowaniu.

 

Drukuj - otwiera podgląd i umożliwia wydrukowanie karty technologicznej.

 

Pierwszą czynnością w zakładanej technologii jest wypełnienie kodu produktu wyjściowego karty. W tym celu należy wybrać przycisk img_30 w polu Kod produktu.

 

img_31

 

Z listy składników wybiera się ten, który ma być produktem wyjściowym karty. Można skorzystać z filtru wpisując w pierwszym wierszu szukany wyraz lub frazę. Jeśli nie ma danego składnika można przejść do modułu Handel i go dodać. Po odświeżeniu listy przyciskiem Odśwież będzie on dostępny na liście towarów. Wybór konkretnego składnika karty zatwierdzamy przyciskiem Wybierz (lub dwuklikiem), co powoduje powrót do okna definiowania karty.

 

Pola karty technologicznej:

Nazwa – pole uzupełniane automatycznie po wybraniu składnika w polu Kod produktu,

Kod karty, Nazwa karty – dane identyfikujące kartę technologiczną,

Uwagi – pole na własnoręczne wpisanie uwag,

JM – jednostka miary produktu,

Magazyn – magazyn, docelowy dla wyprodukowanego wyrobu; wybór z listy rozwijanej. Dostępne są tutaj magazyny zdefiniowane w module Symfonia ERP Handel. Aby nowo dodany magazyn w Handlu był widoczny w module należy go dodać w menu Ustawienia > Magazyny,

Kalkulacja w/g – wybór sposobu kalkulacji ceny wyrobu,

 

Sposób kalkulacji w/g ceny można zmienić w dowolnym momencie pracy z modułem Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją.

 

Sposób pobrania – sposób pobrania z magazynu automatyczny lub ręczny (wybór z listy rozwijanej):

Sposób pobrania z magazynu Automatyczny – wynikający z ilości produkowanych wyrobów. Przeliczana jest tutaj ilość z karty technologicznej x ilość produkowanego wyrobu. Przy tym sposobie pracy, aby można było rozpocząć produkcję wszystkie składniki muszą być w magazynie,

Sposób pobrania z magazynu Ręczny – uzależniony od osoby obsługującej realizacje zlecenia. Przy tym sposobie pobrania nie ma wymogu, aby wszystkie składniki do produkcji były w magazynie,

Wersja/status – informacja o ilości dokonanych zmian na karcie (w nagłówku karty oraz w zakładce parametry) oraz informacja o statusie ( Zatwierdzona lub Robocza).

 

hmtoggle_plus1        zakładka Parametry


hmtoggle_plus1        zakładka Marszruta


hmtoggle_plus1        zakładka BOM


hmtoggle_plus1        zakładka Odpady


hmtoggle_plus1        zakładka Koszty


hmtoggle_plus1        zakładka Kalkulacja


hmtoggle_plus1        zakładka Załączniki

 

Zobacz także:

Sposób kalkulacji ceny