Funkcje modułu Produkcja > Karty technologiczne > Nowa karta > Zakładka Koszty

Drukuj

Zakładka Koszty

Na zakładce Koszty definiowane są wszystkie koszty, które zostaną poniesione podczas produkcji danego wyrobu.

 

img_38

 

Przyciski Dodaj koszt / Usuń koszt umożliwiają dodawanie i usuwanie pozycji z listy kosztów.

 

Pozycje zakładki Koszty:

LP – numer kolejnej pozycji na liście.

Kod i Nazwa – pobierane są z kartoteki kosztów modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją.

Cena – cena pozycji powodującej koszt.

Ilość – ilość powodująca koszt.

JM – jednostka miary.

Wartość – wypełniana automatycznie po wprowadzeniu ilości i ceny.

Stała – zaznaczenie spowoduje przypisanie stałego kosztu do technologii (niezależnie od ilości produkowanych wyrobów koszt pozostaje stały).

Uwagi – pole do wprowadzania uwag.