Kartoteki > Towary

Drukuj

Towary

Kartoteka Towary wyróżnia się spośród pozostałych kartotek sposobem obsługi, ponieważ poza prezentacją listy towarów pobranych z modułu Symfonia ERP Handel umożliwia definiowanie dodatkowych własności dla towarów (przycisk Dane dla wybranego towaru). Lista towarów będzie widoczna w oknie kartoteki Towary po użyciu przycisku Szukaj, który automatycznie odświeża listę towarów wprowadzonych w module Symfonia ERP Handel. Przypisane w module Symfonia ERP Handel wymiary dla towarów, jeśli oznaczone są jako aktywne w module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją poszerzą widok o dodatkowe kolumny.

 

img_25

 

Przyciski okna Lista towarów:

Szukaj – przycisk ten odświeża listę towarów; umożliwia wyszukiwanie po kodzie lub/i nazwie towaru.

Dane – wyświetla szczegółowe informacje o towarze.

Wydruk listy – umożliwia wydrukowanie listy towarów.

 

Po zaznaczeniu towaru na liście i wybraniu przycisku Dane lub podwójnym kliknięciu wybranego towaru z listy, zostanie wyświetlony formularz danych towaru:

img_26

 

Dane szczegółowe towaru widoczne na zakładce Dane zostały podzielone na 2 kolumny:

Dane kartoteki Handel – dane pobierane z modułu Symfonia ERP Handel,

Parametry dodatkowe – pola dodatkowe definiowanie w Produkcji.

 

Dla każdego towaru można zdefiniować jego wymiary, wagę, dni dostawy. Zaznaczenie pola Generowanie nr seryjnych spowoduję, że system w sposób automatyczny będzie generował numery seryjne. Zaznaczenie pola Generowanie nr partii spowoduję, że system w sposób automatyczny będzie generował numer partii. Możliwe jest zaznaczenie tylko jednego z w/w pól. Pole Szablon numeracji prezentuje wzorzec numeracji partii.

 

Szablony numeracji serii/partii:

#n kolejny numer

#z numer zlecenia

#m numer miesiąca

#M dwucyfrowy numer miesiąca

#r rok w formacie yy

#R rok w formacie yyyy

#W kod magazynu

#T numer tygodnia wg ISO

#t dwucyfrowy numer dnia tygodnia

#d numer dnia miesiąca

#D dwucyfrowy numer dnia

#Data(yyyy-MM-dd) – możliwość prezentacji daty w różnych wskazanych formatach*

 

*więcej szczegółów https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/standard/base-types/custom-date-and-time-format-strings

 

Niewypełniony szablon powoduje wpisanie na dokumencie numeru zlecenia.

 

Ponadto w części parametrów dodatkowych widoczne są dodatkowe opcje, takie jak: Domyślna technologia (domyśla technologia dla towaru), Precyzja JM (wykorzystywana przy zaokrąglaniu np. na potrzeby strat produktu w trakcie produkcji) oraz Grupa wyrobów (przypisuje się towar do klasyfikacji ustalonej wcześniej w kartotece Grupy wyrobów).

 

Szczegółowa kontrola dostaw – zaznaczona opcja umożliwi skorzystanie z funkcjonalności podczas rozliczania zlecenia.

 

Na zakładkach Technologie, Składniki technologii, Historia zleceń widoczne będą szczegółowe dane dotyczące wystawionych zleceń produkcyjnych dla danego towaru.

 

Na zakładce Historia cen w sposób graficzny prezentowana jest historia cen danego towaru.