Funkcje modułu Produkcja > Karty technologiczne > Nowa karta > Zakładka BOM

Drukuj

Zakładka BOM

Na zakładce BOM definiowane są wszystkie składniki, z jakich będzie się składał dany wyrób.

 
Za pomocą przycisku Dodaj ze słownika można wybrać towar z listy składników zdefiniowanych w Handlu. W panelu wyszukiwania Dodaj kod można wyszukać i dodać składnik, jeśli zna się jego kod. Opcja Usuń materiał usuwa zaznaczoną pozycję z listy BOM. Wybór Wyświetl technologię pozwala wyświetlić kartę technologiczną założoną na wyprodukowanie wskazanego półproduktu.

 

img_34

 

Przycisk Zamienniki umożliwia przypisanie listy zamienników surowców dla poszczególnych towarów. Wyświetlone zostaje okno z widokiem na zamienniki przypisane w module Symfonia ERP Handel, gdzie można odznaczyć towary, które nie mogą być używane jako zamiennik w wybranej karcie technologicznej. Jedynie zaznaczone towary widoczne będą na zleceniu produkcyjnym.

 

Pozycje zakładki BOM:

LP – kolejny numer dodawanych składników,

Kod i Nazwa – wartości pobierane z kartoteki towarowej modułu Symfonia ERP Handel,

Opis – jest to dowolny własnoręcznie wprowadzony opis (opis ten może być wykorzystywany np. w raportowaniu produkcji),

Operacja – nazwa wcześniej zdefiniowanej na zakładce Marszruta operacji technologicznej,

Technologia – wybór technologii, w której będzie produkowany wyrób. Przypisana technologia w kolumnie Technologia służy generowaniu automatycznej wielopoziomowej struktury na planie produkcyjnym.

Ilość – ilość, jaka będzie produkowana (przycisk img_35 otwiera podręczny kalkulator),

% strat – przewidywany procent straty surowca, który nastąpi w trakcie procesu produkcyjnego. Wprowadzona wartość procentowa jest uwzględniana w trakcie produkcji – ilość surowca jest odpowiednio zwiększana w procesie produkcyjnym i zaokrąglana w górę według Precyzji JM ustawionej w kartotece towar.

Cena – pobierana z modułu Symfonia ERP Handel. Jeżeli jej nie ma - należy ją ręcznie wpisać,

Wartość – wypełniana automatycznie po wprowadzeniu ilości i ceny składnika,

JM – jednostka miary pobierana z modułu Symfonia ERP Handel,

Magazyn – wybór magazynu, z którego będzie pobierany surowiec,

Narzędzia – wprowadzenie ręczne lub wybór z kartoteki narzędzi, za pomocą, których będą wytwarzane półprodukty,

Uwagi – pole do wprowadzania uwag,

Obraz – dodanie pliku z obrazkiem danego składnika.